Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMENLERIN VE OKUL YÖNETICILERININ ELEŞTIREL PEDAGOJI ILKELERINE ILIŞKIN GÖRÜŞLERI

Araştırmanın amacı, okul yöneticisi ve öğretmenlerin eleştirel pedagoji ilkelerine katılım düzeylerinin bazı değişkenler açısından anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Bu araştırma nicel bir araştırma olup betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırma 550 öğretmen ve 110 okul yöneticisi olmak üzere 660 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri İzmir ili Milli Eğitim Müdürlüğü’nden tabakalı örneklem yöntemi ile farklı okul türlerinden rastgele seçilmiş resmi ve özel okullarda görev yapan okul yöneticisi ve öğretmenlerden elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Yılmaz (2009) tarafından geliştirilen “Eleştirel Pedagoji İlkeleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte “Eğitim Sistemi”, “Okulun İşlevleri” ve “Özgürleşme” olmak üzere üç alt boyut bulunmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA, Mann-Whitney U testi, Scheffe testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, okul yöneticileri ve öğretmenlerin eleştirel pedagoji ilkeleri ve alt boyutlarına katılımları orta düzeydedir. Araştırma bulgularında katılımcıların eleştirel pedagoji ilkelerine yönelik görüşlerinde cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve branş değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmamıştır. Eğitim sistemi alt boyutunda, fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenler lehine anlamlı farklılaşma bulunmuştur. Özgürleşme alt boyutunda lisansüstü eğitim mezunu öğretmenler lehine anlamlı farklılık vardır. İdarecilik kıdemi 21 yıl ve üzerinde olan yöneticilerin eleştirel pedagoji ilkelerine okulun işlevleri alt boyutunda anlamlı düzeyde daha az katılım gösterdiği görülmektedir. Özel okulda çalışan öğretmenlerin eleştirel pedagoji ilkeleri ve alt boyutlarına katılım düzeyinin, devlet okullarında çalışan meslektaşlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır.Keywords
Eleştirel Pedagoji, Okul Yöneticisi, Öğretmen.

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri