Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTELERDE OKUTULAN ORTAK TÜRK DİLİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bu çalışma, ortaöğretimden henüz yeni mezun olmuş üniversite birinci sınıf öğrencilerinin Türk dili dersinin önemi konusunda ne derecede farkındalığa sahip olduklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu sınıf seviyesindeki üniversite öğrencilerinin Türk dili dersine verdiği önemi ve Türkçeye yönelik tutumlarını görmek hedefiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 1. sınıfta okuyan ve ortak Türk dili dersi gören 285 öğrenciyle çalışma yürütülmüştür. 214 kız, 71 erkek öğrenciye “Bilgilendirici Onam Formu” verilmiş ve “Türk Dili Dersi Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Öğrencilerin çoğunluğunun annesi (192 kişi) ve babası (123 kişi) ilköğretim mezunudur. Çalışmaya katılan öğrencilerin 117’si günlük yarım saat kitap okumaya zaman ayırmaktadır. Çoğunun da (203 kişi) mezun oldukları lisede okuma saati uygulaması yapılmamıştır. Kız öğrencilerin Türk diline yönelik tutum puanları erkeklerinkinden yüksektir. Öğrencilerin Türk diline dersine yönelik tutumları kitap okumaya ayırdıkları süreye göre değişkenlik göstermektedir. Öğrenciler, kitap okuma sürelerini arttırdıkça Türk dili dersine karşı olumlu tutum geliştirmektedirler. Çalışmada; Akif Arslan (2012) tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmış olan “Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 29 maddeden oluşmaktadır. Arslan, yaptığı çalışmada ölçeğin tek faktörlü yapısı olduğunu saptamış, Alpha güvenirlik katsayısını 0,96 olarak yüksek bulmuştur. Katılımcılar, ölçekten minimum 29 puan; maksimum ise 145 puan alabilmektedirler. Ölçekten alınan puanın yükselmesi derse yönelik olumlu tutumun arttığını göstermektedir. Bu araştırmada ölçeğin güvenirliği alpha=0,954 olarak yüksek bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda; üniversite öğrencilerinin Türk dili dersine yönelik olumlu ve olumsuz tutumları incelenmiş, yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Türk dili dersi, öğrenci tutumu, üniversite öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri