Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİ VE İŞ TATMİNLERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Dinamik rekabet ortamı işletmeleri, beşeri sermayelerini rekabet avantajı olarak kullanmaya zorlamaktadır. Beşeri sermayenin rekabet avantajına dönüştürülebilmesinin bağlı olduğu faktörlerden birisi de tatmin olmuş çalışanlardır. Yüksek düzeydeki iş tatmin düzeyi sık sık yüksek performans ile ilişkilendirilmektedir. İş tatmini Bir işin bütün özelliklerinin değerlendirilmesi sonucu onun hakkında oluşan pozitif duyudur. İş tatminini belirleyen unsurları içsel ve dışsal faktörler olarak iki temel grupta incelemek mümkündür. İçsel unsurlar bireysel özelliklerden oluşmaktadır. Dışsal unsurlar ise örgütsel özelliklerden oluşmaktadır. Bu araştırmanın amacı lojistik sektörü çalışanlarında iş tatmini düzeyini belirlemek ve iş tatmin düzeyi ile iş tatminini belirleyen unsurlardan demografik özellikler ilişkisini araştırmaktır. Araştırma evrenini Konya ilindeki lojistik işletmeleri çalışanları oluşturmaktadır. Örneklem bu evren içinden kolayda örneklem yoluyla seçilen 76 çalışandan oluşmuştur. Veriler demografik özelliklere ait 7 soru ile Minnesota iş tatmini ölçeğinin kısa formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler bilgisayarda sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t testi ve One-Way ANOVA testleri kullanılarak analiz edildi. Lojistik sektörü çalışanlarının genel iş tatmin düzeyleri (3.87±.75) yüksek olarak saptanmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri ile iş tatmin düzeyleri arasında yalnızca cinsiyet değişkeni ile dış tatmin düzeyinde anlamlı ilişki bulunmuş, bunun dışında diğer demografiklerin iş tatmin düzeyleri ile anlamlı ilişkisi çıkmamıştır.Keywords
Lojistik, lojistik sektörü, iş tatmini, demografik özellikler

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mart sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Şubat sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri