Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞGÖRENLERİN KARİYER GÜVENCESİZLİĞİ ALGILARININ KARİYER TATMİNLERİNE OLAN ETKİSİ

Günümüzde yaşanan ekonomik değişimler, örgütler arası yoğun rekabet ve teknolojik ilerlemeler, örgütlerin küçülmeye gitmelerine ve esnek çalışma biçimleri gibi düzenlemelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler, güvencesizliğin fazlasıyla hissedildiği çalışma ortamlarını da beraberinde getirmiştir. Kariyerin geleneksel kalıplarının dışına çıkarak yeni bir nitelik kazanması, işgörenlerin işleri ve kariyerleri üzerindeki güvence duygularını olumsuz yönde etkilemiştir. Literatürde iş güvencesizliği, “işgörenlerin işlerinin devamlılığı konusunda algıladıkları tehdit” olarak tanımlanırken, kariyer güvencesizliği ise “işgörenlerin kariyer hedeflerine erişme konusundaki algıladıkları tehdit” olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla iş güvencesizliği kavramının ele alındığı görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmada, kariyer güvencesizliği ile kariyer tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, bir devlet üniversitesinin meslek yüksekokullarında, öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan, 110 akademik personel oluşturmaktadır. Veriler anket tekniğiyle toplanmış ve faktör, korelasyon, regresyon, t ve anova analizleriyle değerlendirilmiştir. Sonuçlar, kariyer güvencesizliği algısının kariyer tatminini negatif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırmada, doktora düzeyinde eğitime sahip olan öğretim görevlilerinin, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitime sahip olanlara göre daha yüksek düzeyde kariyer güvencesizliği yaşadıkları belirlenmiştir.Keywords
Kariyer, Kariyer güvencesizliği, Kariyer tatmini, Öğretim görevlileri

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri