Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN AKRAN ŞİDDETİNE MARUZ KALMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(AN INVESTIGATION ON THE SITUATION OF EXPOSURE TO PEER VIOLENCE OF PRESCHOOL CHILDREN )

Author : Elif YORGUN YASAR  Doç. Dr., Saide ÖZBEY  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 279-293
DOI Number: :
Cite : Elif YORGUN YASAR Doç. Dr., Saide ÖZBEY, (2020). OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN AKRAN ŞİDDETİNE MARUZ KALMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 279-293. Doi: 10.46872/pj.101.
    


Summary

Araştırma okulöncesi dönemdeki çocukların akran şiddetine maruz kalma durumları ile ahlaki değer yapıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini 61-72 aylık, 2015- 2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde çocuk evlerinde kalan korunmaya muhtaç çocuklar ve Ankara ili Keçiören ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokulların anasınıflarına, resmi bağımsız anaokullarına ve özel anaokullarına devam eden, ailesi ile birlikte yaşayan çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini evrenden tesadüfî örnekleme ile seçilen 356 çocuk ve çocuk evlerinde kalan 48 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Genel Bilgi Formları”, “Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği” ve “Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çocukların Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği’nden aldıkları puanlar ailesi ile birlikte yaşayan çocukların lehine anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Bununla birlikte hem çocuk evlerinde kalan hem de ailesiyle birlikte yaşayan çocukların “Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği”nden aldıkları puanlar ile “Ahlaki Değer Yapısı Belirleme Ölçeği”nden aldıkları puanlar arasında negatif yönde ve orta düzeyde bir ilişki bulunduğu saptanmıştır (p<0,01).Keywords
Okul öncesi çocuk, ahlaki değer, çocuk evleri, korunmaya muhtaç çocuk, akran şiddeti

Abstract

Research was made to examine the relationship between the situation of exposure to peer violence of preschool children with their moral value structures. The research is relational screening model. The scope of the research consists of 61-72 months old children in need of protection stay in the children’s homes in Ankara in the 2015-2016 and children living with their families, they are continuing affiliated to the Ministry of Education preschool’s kindergartens, official independent kindergartens, and private kindergartens in Kecıoren district of Ankara province. The sample of the research consists of 356 children selected by random sampling from the scope and 48 children staying in children's homes. In the research, “General Information Forms“, “Peer Violence Exposure Scale” and “Determine Moral Value Structure Scale” were used as data collection tools. As a result of the research, it was determined that the scores obtained from the Peer Violence Exposure Scale showed a significant difference in favor of the children living with their families (p <0.05). On the other hand, it was determined that there was a negative and medium-level relationship between the scores obtained from Peer Violence Exposure Scale and Moral Value Structure Determination Scale scores of both children staying at children’s home and living with their families (p<0.01).Keywords
Preschool children, moral values, children's shelters, children in need of protection, peer violence

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri