Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERIN VE OKUL YÖNETICILERININ ELEŞTIREL PEDAGOJI ILKELERINE ILIŞKIN GÖRÜŞLERI
(The Views Of Teachers And School Administrators Related To Critical Pedagogy Principles )

Author : Ahmet Burak  Doç. Dr. Osman Ferda Beytekin  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 338-354
DOI Number: :
Cite : Ahmet Burak Doç. Dr. Osman Ferda Beytekin, (2020). ÖĞRETMENLERIN VE OKUL YÖNETICILERININ ELEŞTIREL PEDAGOJI ILKELERINE ILIŞKIN GÖRÜŞLERI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 338-354. Doi: 10.46872/pj.104.


Summary

Araştırmanın amacı, okul yöneticisi ve öğretmenlerin eleştirel pedagoji ilkelerine katılım düzeylerinin bazı değişkenler açısından anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Bu araştırma nicel bir araştırma olup betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırma 550 öğretmen ve 110 okul yöneticisi olmak üzere 660 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri İzmir ili Milli Eğitim Müdürlüğü’nden tabakalı örneklem yöntemi ile farklı okul türlerinden rastgele seçilmiş resmi ve özel okullarda görev yapan okul yöneticisi ve öğretmenlerden elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Yılmaz (2009) tarafından geliştirilen “Eleştirel Pedagoji İlkeleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte “Eğitim Sistemi”, “Okulun İşlevleri” ve “Özgürleşme” olmak üzere üç alt boyut bulunmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA, Mann-Whitney U testi, Scheffe testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, okul yöneticileri ve öğretmenlerin eleştirel pedagoji ilkeleri ve alt boyutlarına katılımları orta düzeydedir. Araştırma bulgularında katılımcıların eleştirel pedagoji ilkelerine yönelik görüşlerinde cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve branş değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmamıştır. Eğitim sistemi alt boyutunda, fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenler lehine anlamlı farklılaşma bulunmuştur. Özgürleşme alt boyutunda lisansüstü eğitim mezunu öğretmenler lehine anlamlı farklılık vardır. İdarecilik kıdemi 21 yıl ve üzerinde olan yöneticilerin eleştirel pedagoji ilkelerine okulun işlevleri alt boyutunda anlamlı düzeyde daha az katılım gösterdiği görülmektedir. Özel okulda çalışan öğretmenlerin eleştirel pedagoji ilkeleri ve alt boyutlarına katılım düzeyinin, devlet okullarında çalışan meslektaşlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır.Keywords
Eleştirel Pedagoji, Okul Yöneticisi, Öğretmen.

Abstract

The aim of this study is to determine the differentiation rate of the participation of teachers and school administrators in critical pedagogy principles based on some variables. This study is quantitive in nature and designed in a descriptive survey model. The study consists of a total of 660 participants; 550 of which are teachers and 110 school administrators. The data of study has been provided by Izmir National Education Directorate and from randomly picked teachers and school administrators that are working private and state schools in a stratified sampling. As a tool of data gathering, ``Critical Pedagogy Principles Scale``, developed by Yilmaz (2009), was used. In the scale, there are 3 sub-categories; one of which is ``education system``, the other is ``functions of school`` and ``liberating school``. t-test, ANOVA, Mann-Whitney U Test, Scheffe Test and Kruskal Wallis Tests were used in the analysis of the data. According to the research findings, the participation rate of teachers and school administrators in the principles of critical pedagogy is of medium range. And in the views of participants related to critical pedagogy principles, no significant difference that originated from gender, age, professional seniority and major has been found. In the sub-dimension of “educational system”, a significant difference has been found in favour of teachers that graduated from faculty of literature and science. In “liberating school”, a significant difference has been found in degree dimension graduate teachers. The school administrators who have 21 years of experience in school administration have shown a relatively lower tendency to participate in pedagogy principles in the “functions of school” category. The teachers who work in private schools have significantly higher attitudes related to pedagogy principles than those who work in state schools.Keywords
Critical Pedagogy, School Administrator, Teacher.

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri