Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(ATTITUDES OF HEALTH CARE SERVICES STUDENTS TOWARDS AGEISM AND AFFECTING FACTORS )

Author : HANİFİ DÜLGER  Dr. Öğretim Üyesi Ahmet SEVEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 363-371
DOI Number: :
Cite : HANİFİ DÜLGER Dr. Öğretim Üyesi Ahmet SEVEN, (2020). SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 363-371. Doi: 10.46872/pj.108.


Summary

Çalışma, sağlık bakım hizmetleri bölümü öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ve etkileyen faktörlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırma, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 160 sağlık bakım hizmetleri bölümü öğrencisiyle tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte yapıldı. Veriler sosyo-demogrofik özellikleri içeren kişisel bilgi formu ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS (IBM SPSS Statistics 20) paket program kullanılarak yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, frekans tabloları ve tanımlayıcı istatistiklerden yararlanıldı. Öğrencilerin YATÖ toplam puan ortalaması 84,76±8,47 olup (Min-Max; 60-110), yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık alt boyutu puan ortalamaları 33,03±5,10 iken, yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık alt boyutu puan ortalamaları 16,85±3,82 ve yaşlının yaşamını sınırlama alt boyutu puan ortalamaları 34,88±3,46 olduğu görüldü. “Cinsiyet” değişkenine göre yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık alt boyutu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu, kadınların yaşlı ayrımcılığına ilişkin daha olumlu tutuma sahip oldukları tespit edildi (p<0,05). “Çalışma durumu” değişkeni ile YATÖ toplam ve tüm alt boyutlar puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, çalışan katılımcıların yaşlı ayrımcılığı tutumlarının daha olumlu olduğu saptandı (p<0,05). “Aile yapısı” değişkeniyle YATÖ toplam ve yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık alt boyutu puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu, geniş aile yapısına sahip olanların yaşlı ayrımcılık tutumlarının olumlu olduğu belirlendi (p<0,05). Çalışmada sağlık bakım hizmetleri bölümü öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına yönelik olumlu tutumlarının yüksek olduğu; cinsiyet, çalışma durumu ve aile yapısının öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını etkilediği görüldü.Keywords
yaşlı, yaşlı ayrımcılığı, tutum, öğrenci

Abstract

This research aims to determine the attitudes of health care servıces students towards ageism and affecting factors. It is a descriptive and crossectional research, which has been conducted with the participation of 160 students. The data have been collected through the questionnaire that covers socio-demographic features and Ageism Attitude Scale (AAS). Data analysis was carried out in the computer environment using SPSS (IBM SPSS Statistics 20) package program. Percentage, average, frequency tables and descriptive statistics were used to evaluate the data. The total AAS score of the students was 84,76±8,47 (min-max;60-110) and it was seen that the subscale scores of positive ageism for the elderly was 33,03±5,10, negative ageism for the elderly was 16,85±3,82 and restricting life of the elderly was 34,88±3,46. Statistically significant differences were found between gender and negative ageism for the elderly subscale scores, women had more positive attitude towards elderly discrimination (p <0.05). It was determined that there was a significant difference between the “working status” and the ASS total and all sub-dimensions mean scores (p <0.05). The ones who live in a extended family, statistically had higher average scores in total AAS and negative ageism for the elderly subscale scores (p<0.05). In this study, it was determined that students' attitudes towards ageism were higher positive and these attitudes were influenced by gender, family structure and working status.Keywords
elderly, discrimination, attitude, student

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri