Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTELERDE OKUTULAN ORTAK TÜRK DİLİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF STUDENT ATTITUDES TOWARDS THE COMMON TURKISH LANGUAGE COURSE AT THE UNIVERSITY )

Author : ŞİVA KOLÇAK  ŞİVA KOLÇAK ve NİL DİDEM ŞİMŞEK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 389-397
DOI Number: :
Cite : ŞİVA KOLÇAK ŞİVA KOLÇAK ve NİL DİDEM ŞİMŞEK, (2020). ÜNİVERSİTELERDE OKUTULAN ORTAK TÜRK DİLİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 389-397. Doi: 10.46872/pj.116.
    


Summary

Bu çalışma, ortaöğretimden henüz yeni mezun olmuş üniversite birinci sınıf öğrencilerinin Türk dili dersinin önemi konusunda ne derecede farkındalığa sahip olduklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu sınıf seviyesindeki üniversite öğrencilerinin Türk dili dersine verdiği önemi ve Türkçeye yönelik tutumlarını görmek hedefiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 1. sınıfta okuyan ve ortak Türk dili dersi gören 285 öğrenciyle çalışma yürütülmüştür. 214 kız, 71 erkek öğrenciye “Bilgilendirici Onam Formu” verilmiş ve “Türk Dili Dersi Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Öğrencilerin çoğunluğunun annesi (192 kişi) ve babası (123 kişi) ilköğretim mezunudur. Çalışmaya katılan öğrencilerin 117’si günlük yarım saat kitap okumaya zaman ayırmaktadır. Çoğunun da (203 kişi) mezun oldukları lisede okuma saati uygulaması yapılmamıştır. Kız öğrencilerin Türk diline yönelik tutum puanları erkeklerinkinden yüksektir. Öğrencilerin Türk diline dersine yönelik tutumları kitap okumaya ayırdıkları süreye göre değişkenlik göstermektedir. Öğrenciler, kitap okuma sürelerini arttırdıkça Türk dili dersine karşı olumlu tutum geliştirmektedirler. Çalışmada; Akif Arslan (2012) tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmış olan “Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 29 maddeden oluşmaktadır. Arslan, yaptığı çalışmada ölçeğin tek faktörlü yapısı olduğunu saptamış, Alpha güvenirlik katsayısını 0,96 olarak yüksek bulmuştur. Katılımcılar, ölçekten minimum 29 puan; maksimum ise 145 puan alabilmektedirler. Ölçekten alınan puanın yükselmesi derse yönelik olumlu tutumun arttığını göstermektedir. Bu araştırmada ölçeğin güvenirliği alpha=0,954 olarak yüksek bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda; üniversite öğrencilerinin Türk dili dersine yönelik olumlu ve olumsuz tutumları incelenmiş, yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Türk dili dersi, öğrenci tutumu, üniversite öğrencileri

Abstract

The aim of this study was to determine the level of awareness of first year at Kocaeli University Faculty of Education students who have just graduated from secondary education about the importance of Turkish language course. “Turkish Language Course Attitude Scale” was applied to 214 female and 71 male students in order to determine the importance of university students at this grade level to Turkish language course and their attitudes towards Turkish. The majority of the students’ mothers (192 people) and fathers (123 people) were primary school graduates. 117 students spent half an hour reading books each day. Most of them (203 people) did not apply reading time in high school. Most of them (203 people) did not apply reading time from the high school they graduated from. The attitudes of girls towards Turkish language are higher than that of boys. The attitudes of the students towards Turkish language course vary according to the time they devote to reading books. As students increase their reading time, they develop positive attitudes towards Turkish language course. “Attitude Scale Towards Turkish Language Course in Higher Education” developed by Akif Arslan (2012) and validity-reliability study was used. The scale consists of 29 items. Arslan, in his study found that the scale has a single factor structure, Alpha reliability coefficient was found to be 0.96 high. The participants had a minimum score of 29 points; the maximum is 145 points. The higher the score, the more positive the attitude towards the course. In this research, the reliability of the scale was found to be high as alpha = 0.954. Number, percentage, mean and standard deviation were used as descriptive statistical methods in the evaluation of the data. The t-test was used to compare quantitative continuous data between two independent groups, and the One-way Anova test was used to compare quantitative continuous data between more than two independent groups. After the Anova test, Scheffe test was used as a complementary post-hoc analysis to determine the differences. As a result of the study; the positive and negative attitudes of university students towards Turkish language course were examined, interpreted and made suggestions.Keywords
Turkish language course, student attitude, university students

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri