Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA
(A STUDY ON DETERMINING THE FACTORS AFFECTING TEACHERS ' JOB SATISFACTION LEVELS AND JOB SATISFACTION LEVELS )

Author : Cahit Taşdemir    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 294-305
DOI Number: :
Cite : Cahit Taşdemir , (2020). ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 294-305. Doi: 10.46872/pj.118.


Summary

Günümüzde, toplumu yönlendirmede önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin vazifelerini en iyi bir şekilde gerçekleştirebilmeleri ve geleceğin bireylerini istenilen düzeyde yetiştirebilmeleri için iş doyum düzeylerinin en üst düzeyde olması oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışma kamu kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeylerine etki eden değişkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç için araştırmanın verileri, benzer araştırmalarda kullanılan “ İş Doyum Ölçeği” ve öğretmenlerin bazı demografik özellikleri için ise araştırmacının hazırladığı bilgi formu ile toplanmıştır. Araştırma 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde greçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Bitlis ili Tatvan ilçesinde resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan 121 çeşitli branşlardaki öğretmenler oluşturmuştur. Verilerin analizi SPSS 18 paket programı kulanılarak yapılmıştır. İki değişken için verilerin analizi t-testi ile ikiden fazla değişkenler için ise ANOVA kullanılmıştır. Analiz sonucunda;. öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri “ Orta seviyede” olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin iş doyum düzeyleri yaş, hizmet yılı ve medeni durum değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, ancak cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.Keywords
öğetmen, iş doyumu, eğitim kurumları

Abstract

At present, it is very important that the job satisfaction levels are at the highest level so that teachers who have an important place in directing society can perform their duties in the best way and educate the people of the future at the desired level. For this reason, this study was conducted to determine the variables that affect the job satisfaction levels of teachers working in public institutions. For this purpose, the data of the study, the “ job satisfaction scale” used in similar research, and some demographics of teachers were collected using the data form prepared by the researcher. The research was conducted in the second semester of the 2019 - 2020 academic year. 121 teachers in various branches working in official secondary education institutions in Tatvan District of Bitlis province formed the working group of the research. Analysis of the data was carried out using the SPSS 18 package program. Analysis of data for two variables t-test and ANOVA was used for more than two variables. As a result of the analysis;. their teachers ' job satisfaction levels were determined to be” moderate." It was also found that teachers ' job satisfaction levels did not differ significantly by age, Year of service, and marital status variables, but did differ significantly by gender.Keywords
Teacher,Job Satisfaction,secondary education institutions

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri