Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 PANDEMİSİNE İLİŞKİN ALGI VE TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
(DEVELOPMENT OF PERCEPTION AND ATTITUDE SCALES RELATED WITH COVID-19 PANDEMIA )

Author : Bahadır Geniş  Bahadır Geniş, Nermin Gürhan, Medine Koç, Çiğdem Geniş, Burak Şirin, Okan Cem Çırakoğlu, Behcet Coşar  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 306-328
DOI Number: :
Cite : Bahadır Geniş Bahadır Geniş, Nermin Gürhan, Medine Koç, Çiğdem Geniş, Burak Şirin, Okan Cem Çırakoğlu, Behcet Coşar, (2020). COVİD-19 PANDEMİSİNE İLİŞKİN ALGI VE TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 306-328. Doi: 10.46872/pj.127.


Summary

Amaç: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisi sırasında salgınla ilişkili algı ve tutumları değerlendirmeye olanak tanıyan ölçekler geliştirmektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemi 352 sağlık çalışanı ve sağlık çalışanı olmayan 507 kişiden oluşmuştur. Çalışmada COVID-19 ile ilgili algı ve tutumlar beş ölçek üzerinden değerlendirildi: COVID-19 Hastalık Algısı (COVID-19-HA), COVID-19’un Nedenleri Algısı (COVID-19-NA), COVID-19’un Kontrolü Algısı (COVID-19-KA), COVID-19'dan Kaçınma Tutumları (COVID-19-KT) ve COVID-19 Aşısına Yönelik Tutumlar (COVID-19-AYT). Araştırmada ölçekler; görünüş geçerliği, kapsam geçerliği, yapısal geçerlilik (açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi) ve Cronbach alfa iç güvenirlik katsayıları ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçeklerin faktör analizine uygun ve alt boyutlara sahip olduğu görülmüştür. COVID-19-HA ölçeğinde "Tehlikelilik" ve "Bulaştırıcılık", COVID-19-KA ölçeğinde "Makro Kontrol", "Kişisel Kontrol" ve "Kontrol Edilebilirlik", COVID-19-NA ölçeğinde "Komplo", "Çevre" ve "İnanç", COVID-19-KT ölçeğinde "Bilişsel Kaçınma" ve "Davranışsal kaçınma", COVID-19-AYT ölçeğinde ise "Olumlu Tutum" ve "Olumsuz Tutum" alt ölçekleri bulunmaktadır. Belirlenen alt boyutlar doğrulayıcı faktör analizi ile değerlendirilmiş ve iyi uyum indeksleri gözlemlenmiştir. Cronbach alfa katsayıları COVID-19-HA ölçeği için 0.74, COVID-19-KA ölçeği için 0.79, COVID-19-NA ölçeği için 0.88, COVID-19-KT ölçeği için 0.88 ve COVID-19-AYT için 0.80 idi. Sonuç: Ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analizi birlikte değerlendirildiğinde, ölçeklerin hem sağlık çalışanlarında hem de sağlık çalışanı olmayanlarda COVID-19 ile ilgili algı ve tutumları ölçen geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.Keywords
COVID-19, algı, tutum, kaçınma davranışı, sosyal algı

Abstract

Aim: The aim of this study is to develop scales that can enable to evaluate perceptions and attitudes associated with the outbreak during the COVID-19 pandemic. Materials and Methods: The research sample was composed of 352 healthcare workers and 507 non-healthcare workers. In the study, perceptions and attitudes regarding COVID-19 were evaluated on five scales: Perception of COVID-19 (P-COVID-19), Perception of Causes of COVID-19 (PCa-COVID-19), Perception of Control of COVID-19 (PCo-COVID-19), Avoidance Attitudes from COVID-19 (AA-COVID-19) and Attitudes Towards the COVID-19 Vaccine (ATV-COVID-19). In the study, scales were evaluated with appearance validity, content validity, structural validity (explanatory and confirmatory factor analysis) and Cronbach alpha internal reliability coefficients. Results: After the explanatory factor analysis, the scales were found to be suitable for factor analysis and had sub-dimensions. The P-COVID-19 scale had "Dangerousness" and "Contagiousness", the PCo-COVID-19 scale had "Macro Control", "Personal Control" and "Controllability", the PCa-COVID-19 scale had "Conspiracy", "Environment" and "Faith", the AA-COVID-19 scale had "Cognitive avoidance " and "Behavioral avoidance", and the ATV-COVID-19 scale had "Positive Attitude" and "Negative Attitude" subscales. The determined sub-dimensions were evaluated by confirmatory factor analysis and good fit indexes were observed. Cronbach alpha coefficients were 0.74 for the P-COVID-19 scale, 0.79 for the PCo-COVID-19 scale, 0.88 for the PCa-COVID-19 scale, 0.88 for the AA-COVID-19 scale, and 0.80 for the ATV-COVID-19 scale. Conclusion: When the validity and reliability analyze of the scales are evaluated together, it can be said that the scales have a valid and reliable structure that measures the perceptions and attitudes regarding COVID-19 both in healthcare workers and non-healthcare workers.Keywords
COVID-19, perception, attitude, avoidance behavior, social perception

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri