Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜRESEL ISINMA TEMALI SOSYAL AFİŞ TASARIMLARININ GÖSTERGEBİLİM YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
(ANALYSIS OF GLOBAL WARMING-THEMED SOCIAL POSTER DESIGNS WITH INDICATIONAL SCIENCE METHOD )

Author : ZEYNEP EDA BÜRGE    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 398-410
DOI Number: :
Cite : ZEYNEP EDA BÜRGE , (2020). KÜRESEL ISINMA TEMALI SOSYAL AFİŞ TASARIMLARININ GÖSTERGEBİLİM YÖNTEMİ İLE ANALİZİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 398-410. Doi: 10.46872/pj.132.
    


Summary

Günümüzde teknolojinin hızla gelişim göstermesi afiş tasarımlarında, görselleri daha farklı çözümleme olanağı sağlamıştır. Bu durum, grafik tasarımcıların en sade ve yalın anlatım dilini kullanmalarına neden olmuştur. Bir tasarımın; yalın biçimi, anlamlı bir bütün haline dönüşmesini sağlayan bir veya birden çok parçadan oluşan temel hali, değişmez gerçekliğidir. Afiş tasarımı, kitlelere ulaşma becerisi ve pratikliğiyle geçmişten günümüze görsel iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Afiş tasarımı, reklam, kültürel nitelikli ya da sosyal amaçlı içerikleri görselleştirmektedir. Sosyal afiş tasarımları; insan hakları, küresel ısınma, çevre, sağlık gibi seçilen konu doğrultusunda, ticari kaygılar taşımaksızın bireylerde farkındalık oluşturma niteliği taşımaktadır. Bu çalışma ile seçilen afiş tasarımlarında; gösterge bilimsel çözümlemeler ile tasarım sürecinin bir kısmını oluşturan fikir bulma, hedef kitle doğrultusunda fikri görselleştirebilme, görselin oluşturulması sürecinde doğru imgelerin seçimi gibi aşamaların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Afiş tasarımlarında, mesajın ne olduğunun belirlenmesi ve görsel öğelere dönüştürülerek hedef kitleye ulaştırılması, önemli bir süreçtir. Bu sürecin incelenmesi ve anlatım dilinin çözümlenmesi, yaratıcı fikirler doğrultusunda sosyal afiş tasarım sürecini tanımlayabilmek için gereklidir. Araştırma; literatür taraması yöntemiyle öncelikle afiş tasarımı kavramının çerçevesini çizerek kavrama ait unsurları ortaya koyacaktır. İkinci olarak ise, küreselleşen dünyada evrensel bir sosyal sorun haline dönüşen ‘Küresel Isınma’ temalı afiş tasarımları üzerinden analiz edecektir. Göstergebilim ölçeklerine göre analizi yapılan ve tanımlanan afiş tasarımları, grafik tasarım eğitimi alan öğrenciler için yeni farkındalıklar oluşturacak öneme sahiptir. Göstergebilim simgelerin yorumlanmasını, üretilmesini veya simgeleri anlama süreçlerini içermektedir. Barthes, Gösterge, gösteren ile gösterilen arasındaki ilişkidir ve bu ilişkinin kurulmasından da anlamlama ortaya çıkar. Göstergebilimde anlamlama, düz anlam ve yan anlam olarak ele alınır. Barthes “kendi göstergebilimini dilbilimin ‘çözülmesi’ ya da, daha açık bir şekilde, bilimsel bir dilbilim tarafından saf olmadığı gerekçesiyle bir kenara atılmış anlamlamanın tüm yönlerinin incelenmesi olarak betimler” (Culler, 2008: 81). O, dilin saf olmayan yönlerinden; korkuları, yaklaşımları, protestoları vb. şeyleri kastetmektedir. Barthes’a göre düz anlam, göstergenin neyi temsil ettiğini, yan anlam ise göstergenin nasıl temsil edildiğini konu edinir. Barthes’a göre bir gösterge “Saussure’ün söylediği gibi temelde bir düz anlam biçimidir. Yani gösteren dolayımsız bir biçimde özel bir nesneyi adlandırır ya da neye gönderme yaptığını açıkça belirtir. Bunun yanı sıra, göstergeler kültürel olarak belirlenmiş anlamlara ya da ayrıca anlamları olan yan anlamlara gönderme yapar […] bir gösterge kendi kendine başka göstergenin, bir yan anlamın ya da konum gibi kültürel bir değeri gösteren ikincil dereceli bir göstergenin göstereni olabilir. Bu durumda, gösterge toplumdaki konum yapısı gibi kültürün yan anlamsal yönleri için bir ‘gösterge taşıyıcısı’ oluyor” (Gottdiener, 2005: 30-31). Araştırmada; tasarımcıların ‘Küresel Isınma’ konusunda yaratıcı süreci nasıl değerlendirdikleri, özellikle sosyal afiş tasarımı olarak ele alındığında, özgün ve etkili olacak biçimde görsel dili nasıl kullandıklarını çözümlemek ve anlamlandırmak için gösterge bilimsel yönteme başvurulmuştur.Keywords
Afiş Tasarımı, Küresel Isınma, Grafik Tasarım, Göstergebilim, Küreselleşme.

Abstract

Today, the rapid development of technology has provided the opportunity to analyze images in a different way in poster designs. This situation caused graphic designers to use the simplest and simplest language of expression. Of a design; Its simple form is its basic state consisting of one or more parts that enable it to transform into a meaningful whole, its constant reality. Poster design has been used as a visual communication tool from past to present with its ability and practicality to reach the masses. Poster design visualizes content for advertising, cultural or social purposes. Social poster designs; It has the quality of raising awareness in individuals without any commercial concerns in line with the chosen subject such as human rights, global warming, environment and health. In the poster designs chosen with this study; With semiotic analysis, it is aimed to evaluate the stages such as finding an idea, visualizing the idea in line with the target audience, choosing the right images in the process of creating the visual. In poster designs, determining what the message is and transforming it into visual elements and conveying it to the target audience is an important process. Analyzing this process and analyzing the language of expression is necessary to define the social poster design process in line with creative ideas. Research; With the literature review method, firstly, he will reveal the elements of the concept by drawing the framework of the concept of poster design. Secondly, it will analyze through 'Global Warming' themed poster designs that have turned into a universal social problem in the globalizing world. Poster designs analyzed and defined according to semiotics scales are important to create new awareness for students studying graphic design. Semiotics includes the interpretation, production or understanding of symbols. Barthes, the sign, is the relationship between the signifier and the signified, and the signification arises from the establishment of this relationship. In semiotics, meaning is considered as plain meaning and connotation. Barthes "describes his semiotics as the 'dissolving' of linguistics, or, more clearly, as the study of all aspects of signification that have been cast aside by a scientific linguistics on the grounds that it is not pure" (Culler, 2008: 81). He is from the impure aspects of language; their fears, approaches, protests, bragging etc. it means things. According to Barthes, the meaning is the subject of what the sign represents, and the connotation is about how the sign is represented. According to Barthes, an indicator "is basically a form of meaning, as Saussure said. That is, the signifier names a particular object in a direct way or expresses what it refers to. In addition, signs refer to culturally determined meanings or also to connotations that have meanings […] an indicator may itself be the indicator of another sign, a connotation, or a secondary indicator indicating a cultural value such as location. In this case, the indicator becomes an "indicator carrier" for connotative aspects of culture such as position structure in society” (Gottdiener, 2005: 30-31). In the research; The semiotic method was used to analyze and understand how the designers evaluate the creative process on "Global Warming", and how they use visual language in an original and effective way, especially when considered as social poster design.Keywords
Poster Design, Global Warming, Graphic Design, Semiotics, Globalization.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri