Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK KURUMU AKREDİTASYONU İÇİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ
(EMPOWERMENT OF THE HEALTHCARE EMPLOYEES FOR HAVING ACCREDITATION A HEALTHCARE ORGANIZATION )

Author : Nazife Bahar ÖZDERE  Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 21-40
DOI Number: :
Cite : Nazife Bahar ÖZDERE Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN, (2020). SAĞLIK KURUMU AKREDİTASYONU İÇİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 21-40. Doi: 10.46872/pj.140.


Summary

Sağlık kurumunun, akreditasyon sürecine kurum çalışanlarını hazırlayabilmesi için, çalışanların akreditasyon hakkındaki bilgi düzeylerinden yola çıkılarak, personelin nasıl güçlendirileceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Şubat-Haziran 2017 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışalarına yönelik yapılmıştır. Literatür tarama ve uzman görüşlerinden faydalanarak hazırlanan anketin uygulanması ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programından yararlanılmıştır. Çalışma yapılan grupların kendi içindeki farkları belirlemek için Tek Faktör Varyans Analizi (ANOVA), iki grup arasındaki farkın belirlenmesi için Bağımsız İki Grup Arası Farkların Testi, değişkenler arasındaki ilişkinin gösterilmesi için korelasyon ve çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır. Çalışmaya 513 (n=513) kişi katılmıştır. Çalışmaya katılanların anketlere katılımları incelenmiş, istatistiki analizler sonucunda akreditasyonun kuruma sağladığı faydalar açısından sadece cinsiyet (p=0,001), eğitim durumu (p=0,025) arasında farklılık bulunmuştur. Personel güçlendirme açısından sadece eğitim durumu (p= 0,017) ve kurumdaki görev (p= 0,040) arasında farklılık bulunmuştur. Kalite hedefleri, akreditasyonun kuruma sağladığı faydalar ve personel güçlendirme arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Kurumun akreditasyon sürecinde başarılı olabilmesi için personel güçlendirme uygulamalarına başlaması, personele gerekli hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve sürece katılımlarının sağlanması önerilmektedir.Keywords
Akreditasyon; personel güçlendirme; sağlık çalışanları; sağlık çalışanlarının güçlendirilmesi

Abstract

In the study it is aimed to determine how to empower employees in order to prepare them to accreditation process by based on the knowledge level of health organization’s employees. n=513 people participated in the study. As a result of the statistical analysis, a significant difference was found between the participants' level of participation in the benefits accreditation provided to the organization and their gender (p=0.001), and their educational background (p=0,025). A significant difference was found between the participants' feeling empowered and their educational background (p = 0.017), and their position in the organization (p = 0.040). In the study, it was found that the knowledge level of the employees about the accreditation is not at the desired level and that the employees do not feel empowered enough. Positive and statistically significant relationships were found between quality objectives, the benefits accreditation provided to the institution and personnel empowerment. To be successful in the accreditation process, it is recommended to start personnel empowerment practices, to provide the necessary in-service training to the personnel and to ensure their participation in the process.Keywords
Accreditation, Personel Empowerment, Healthcare Personnel Empowerment, Health Organization’s Accreditation

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri