Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERGENLERDE YILMAZLIK İLE AKRAN İLİŞKİSİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
( THE RELATIONSHIP BETWEEN RESILIENCES AND PEER RELATIONSHIP AND ATTACHMENT STYLES IN ADOLESCENTS )

Author : FİRDEVS S ÇAKAR  Uzm. Psk. Dan. E. Esra GÜNEL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 53-63
DOI Number: :
Cite : FİRDEVS S ÇAKAR Uzm. Psk. Dan. E. Esra GÜNEL, (2020). ERGENLERDE YILMAZLIK İLE AKRAN İLİŞKİSİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 53-63. Doi: 10.46872/pj.142.


Summary

Bu çalışmanın amacı, ergenlerde yılmazlık düzeyi ile bağlanma stilleri ile akran ilişkisi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın katılımcıları farklı liselerde eğitim gören 14-18 yaş arası 495 ergenden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Ergen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Ebeveyn Bağlanma Envanteri Kısa Formu, Akran İlişkileri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, t Testi ve ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ergenlerin yılmazlık düzeyleri ile bağlanma stilleri ve akran ilişkileri arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki olduğu belirlenmiş; bağlanma stilleri ve akran ilişkilerinin ergenlerin yılmazlık düzeylerini %37 varyans yüzdesiyle yordadığı görülmüştür.Keywords
Ergenlik, yılmazlık, bağlanma stilleri, akran ilişkileri

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between resilience level and attachment styles and peer relationship in adolescents. Participants of the study, in which the relational screening model was used, consisted of 495 adolescents between the ages of 14-18 who attended different high schools. Adolescent Resilience Scale, Parental Attachment Inventory Short Form and Peer Relations Scale were used as data collection tools in the study. Pearson Product Moment Correlation Analysis, Multiple Regression Analysis, t Test and ANOVA) were used to analyze the data. As a result of the research, it was determined that there is a positive and significant relationship between the resilience levels of adolescents and their attachment styles and peer relationships; It was observed that attachment styles and peer relationships predicted the resilience levels of adolescents with a percentage of 37% variance.Keywords
Adolescent, resilience, attachment styles, peer relationship

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri