Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES 'VIEWS ON PHYSICAL EDUCATION AND GAME TEACHING COURSE )

Author : Hatice ALINCAK  Ali ATICI ,Tuba AKALIN, Ömer ATICI, Hatice ALINCAK, Ökkeş BEYAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 81-89
DOI Number: :
Cite : Hatice ALINCAK Ali ATICI ,Tuba AKALIN, Ömer ATICI, Hatice ALINCAK, Ökkeş BEYAZ, (2020). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 81-89. Doi: 10.46872/pj.144.


Summary

İnsanları tüm özellikleriyle göz önünde bulundurmak ve bireyi toplumsal açıdan her yönüyle yetiştirmek eğitim sisteminin en temel hedeflerindendir. Oyun, aslında doğumdan ölüme kadar bireyin yaşantısında yer bulur. Değişen yalnızca oyunun şeklidir. Oyun, özellikle gelişim çağındaki çocuklar açısından çok önemli bir yere sahiptir. Çocuk için oyun bir öncelik olmakla birlikte önemli bir etkinliktir. Bu araştırmada farklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan, 40 okul öncesi öğretmeni adayının; Beden eğitimi ve oyun öğretimi dersine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorular öğretmen adaylarına sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak, veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizinde birbirine yakın olan veriler, belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek yorumlanmıştır. Sonuç olarak, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmeni adayları; beden eğitimi ve oyun öğretimi dersinin öğretmenlik meslek hayatlarında önemli bir ders olduğunu ve dersin genel olarak uygulamalı verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmen adayları, sosyalleşme ve psikomotor becerilerinin geliştiğini ve aynı zamanda sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli olduklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanında araştırma grubu; beden eğitimi ve oyun öğretimi dersinin eğitimlerine katkı sağladığını, iletişim kurma yönünden ve sorumluluk duygusu kazanma açısından da dersin önemli olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca araştırma grubu; dersin öneminin hissettirilmesi, daha farklı oyunlar öğretilmesi, bireysel farklılıkların dikkate alınması ve fiziki çevre şartlarının düzeltilmesinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Okul öncesi öğretmeni adayı, Beden eğitimi ve oyun öğretimi, Görüş.

Abstract

Considering people with all their features and educating the individual in every aspect from the social point of view is one of the main goals of the education system. The game actually takes place in the life of the individual from birth to death. Changing is only the form of the game. The game has a very important place especially for children of developmental age. For the child, play is a priority, but an important activity. In this research, 40 pre-school teacher candidates studying at different universities; It is aimed to determine the opinions related to physical education and game teaching lesson. Open-ended questions developed by the researcher as a data collection tool in the research were presented to prospective teachers. In the research, the data were analyzed by content analysis method by using the interview method, which is one of the qualitative research methods. Data that are close to each other in content analysis are combined and interpreted within the framework of certain concepts and themes. As a result, pre-school teacher candidates who participated in the research; They stated that physical education and play teaching lesson is an important lesson in teaching professional life and the lesson should be applied generally. The teacher candidates who participated in the research stated that their socialization and psychomotor skills improved and they were also more conscious about healthy life. In addition, the research group; They stated that physical education and game teaching lessons contribute to their education, and that the lesson is important in terms of communicating and gaining a sense of responsibility. In addition, the research group; It was concluded that the importance of the course should be felt, teaching different games, taking into account the individual differences and improving the physical environmental conditions.Keywords
Preschool teacher candidate, Physical education and game teaching, Opinion.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri