Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULUSLARARASI ÖĞRENCILERIN ÖN YARGI ALGILARI VE SOSYAL İLIŞKI DÜZEYLERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON INTERNATIONAL STUDENTS’ PERCEPTION OF BIAS AND SOCIAL REALITION LEVELS )

Author : Kübra Küçükşen    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 120-132
DOI Number: :
Cite : Kübra Küçükşen , (2020). ULUSLARARASI ÖĞRENCILERIN ÖN YARGI ALGILARI VE SOSYAL İLIŞKI DÜZEYLERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 120-132. Doi: 10.46872/pj.152.


Summary

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrenimi gören uluslararası öğrencilerin ön yargı algıları ile sosyal ilişki düzeylerini araştırmaktır. Ön yargı, ayrımcılığı besleyen belirli bir gruba veya bireye yöneltilen olumsuz tutum olarak tanımlanmaktadır. Bu tutum belirli bir etnik kökene veya belirli inanca sahip gruplara olabildiği gibi “öteki” olarak toplumda konumlandırılan bireye karşı da olabilmektedir. Uluslararası öğrencilerin öğrenimleri süresince kendileriyle ilgili algıladıkları olumlu veya olumsuz tutumlar Türkiye’nin diğer ülkeler arasındaki imajı ve kamu diplomasisi açısından son derece önemlidir. Farklı bir ülkede üniversite eğitimine devam eden bu öğrenciler için sosyal iletişim ve arkadaşlık ilişkileri hem akademik başarıları hem de kişisel gelişimleri için önem arz etmektedir. Bu çalışmada uluslararası öğrencilerin kendileri ile ilgili dışlanma ön yargı algıları ve sosyal iletişim düzeylerinin ortaya çıkarılmasına odaklanılmıştır. Bu hedef doğrultusunda yükseköğrenim gören 233 yabancı uyruklu öğrenciye literatür taranarak geliştirilen yapılandırılmış anket uygulanmıştır. Anket formu demografik olgu sorularının dışında Konya’da bulundukları süre içerisinde olumsuz tutumla karşılaşıp karşılaşmadıkları, arkadaşlık ilişkileri ve sosyal iletişim düzeyleri ile ilgili kapalı uçlu sorulardan oluşturulmuştur. Veriler SPSS programından yararlanılarak frekans dağılımı ve Ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Araştırma verilerine göre uluslararası öğrencilerin 80.3’ü kendilerine ön yargılı davranıldığını, %24 ü arkadaşlık ilişkilerinin yakın ve sıcak olduğunu, %6.9’u hiç yakın arkadaşı olmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %41,6’sı sorunla karşılaştıkları zaman kendi devletinden arkadaşları ile paylaştıklarını, %27,5’i Türk arkadaşları ile paylaşıp destek istediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin Türkiye’de bulundukları süre ile algıladıkları ön yargı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.Keywords
Uluslararası öğrenciler, ön yargı, ayrımcılık, sosyal iletişim

Abstract

The purpose of this study is to investigate the social realition and the perception of prejudice in international students. Prejudgment is defined as a negative manner, which feeds discrimination, directed to a specific group or individual. This manner might be against groups of a certain ethnic origin or belief, as well as against the individual who is positioned as other in society. International students’ positive or negative self-manners about themselves during their education process is too much important in terms of Turkey’s image among other countries and its public diplomacy. For these students, who are at the beginning of an educational process in a foreign country, social communication and friendship relations matter for both their academic success and personal development. In this study, it is focused on to reveal the prejudgment perceptions of international students about themselves and which mechanisms are functionally benefited by them during their social relationships. In line with this target, a survey, which was developed by scanning related literature, have been applied to 233 international students. The questionnaire was carried out in the student environment of the students between 2018-2020.In the first part of the questionnaire, questions that describe socio-demographic characteristics such as age, gender, parental education, family income status, and in the next part, questions such as students’ prejudice perceptions, friendship relations, participation levels in social, cultural and sports activities are included. The data were analyzed using the SPSS program with frequency distribution and Chi-square test.According to research data, 80.3 % of international students indicate that they are treated with prejudgment, 24 % of them feel close and sincere relationships with their friends, and 6,9 % of them have no close friend. 27,5 % of the participants expressed that their Turkish friends help and support them only they (participants) are in trouble. No statistically significant relationship among the period that the students live in Turkey and their perceived prejudgment can be detected.Keywords
International students, prejudgment, discrimination, social communication

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri