Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DUYGUSAL EMEK VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
(AN EMPIRICAL STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL LABOR AND ORGANIZATIONAL SILENCE )

Author : Ayşe YAVUZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 144-152
DOI Number: :
Cite : Ayşe YAVUZ , (2020). DUYGUSAL EMEK VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 144-152. Doi: 10.46872/pj.156.


Summary

Hizmet sektörünün her geçen gün daha ön plana çıkması ile birlikte bazı kavramlar üzerinde daha fazla düşünülmeye başlanılmıştır. Duygusal emek ve örgütsel sessizlik bu kavramlardan ikisidir. Duygusal emek bireylerin görevlerini yerine getirirken duygularını, kurumun strateji ve politikalarına uygun şekilde yönetmesi süreci olarak ifade edilebilir. Örgütsel sessizlik kavramı ise kurumlarda meydana gelen sorunların çalışanlar tarafından dile getirilmemesi durumudur. Bu noktada bireyler fikir ve düşüncelerini bilinçli olarak kurumları ile paylaşmamaktadırlar. Duygusal emek bireyin hissettiği duygular yerine kurumun talep ettiği duyguların sergilenmesi durumu, örgütsel sessizlik ise bireyin duygu ve düşüncelerini kasıtlı olarak paylaşmaması durumudur. Bu araştırmamızın temel amacı duygusal emek ve örgütsel sessizlik olguları arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla Hatay ilinde öğretmenler üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızda anket tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Analiz sonucunda duygusal emek ve örgütsel sessizlik olguları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca yapılan t testi ve anova testi sonucunda demografik değişkenler ile bu kavramlar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Duygusal emek, örgütsel sessizlik, sessizlik

Abstract

As the service sector comes to the forefront day by day, some concepts have started to be considered more. Emotional labor and organizational silence are two of these concepts. Emotional labor can be expressed as the process by which individuals manage their emotions in accordance with the strategies and policies of the institution while performing their duties. The concept of organizational silence, on the other hand, is the case that the problems that occur in institutions are not expressed by employees. At this point, individuals do not consciously share their ideas and thoughts with their institutions. Emotional labor is the state of exhibiting the emotions demanded by the institution instead of the emotions felt by the individual, and organizational silence is the state of not sharing the feelings and thoughts of the individual deliberately. The main purpose of this study is to reveal the relationship between emotional labor and organizational silence. For this purpose, a research was conducted on teachers in the province of Hatay. Questionnaire technique was used in our research. The data obtained were analyzed in the SPSS program. As a result of the analysis, it was revealed that there is a positive and significant relationship between emotional labor and organizational silence. In addition, as a result of the t test and anova test, it was found that there were no significant differences between demographic variables and these concepts.Keywords
Emotional labor, organizational silence, silence

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri