Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA KAYGISI VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF UNIVERSITY SENIOR STUDENTS' LEVELS OF ANXIETY AND INTOLERANCE OF UNCERTAINTY TO REGARDING JOB FINDING )

Author : ZÜLFİYE BIKMAZ  Nahide AKÇA YAĞAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 169-181
DOI Number: :
Cite : ZÜLFİYE BIKMAZ Nahide AKÇA YAĞAN, (2020). ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA KAYGISI VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 169-181. Doi: 10.46872/pj.161.


Summary

Bu çalışma ile son sınıf üniversite öğrencilerinin iş bulmaya yönelik sürekli kaygı ve belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi hedeflendi. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte planlanan çalışmaya gönüllü olarak 230 öğrenci katılım gösterdi. Verilerin istatistiksel analizinde; betimleyici istatistikler, gruplar arası fark testleri ve korelasyon analizi uygulandı. Yapılan analizler sonucunda Sürekli Kaygı Ölçeği puan ortalamaları ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği ve alt faktörleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptandı. Öğrencilerin okuduğu bölümlere göre sürekli kaygı ve belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin değişim gösterdiği bulundu. Öğrencilerin, yaş, cinsiyet, okuduğu bölüm, teknolojik ve dil yeterliliği, iş gereklerine ilişkin görüşleri ve yaşadığı şehrin iş olanakları gibi faktörlerin kaygı ve belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerini etkilediği belirlendi. Ülkemizde işgücü planlama ile ilgili sorunlar mevcut olup bu duruma bireylerin güven arayışları da eklenenince belirli alanlarda fazla işgücü arzından dolayı oluşan sorunlar işgören adayları açısından iş bulma kaygısına sebebi neden olmaktadır. Bu açıdan insan kaynaklarının yetiştirilmesi ve istihdamı açısından planlı bir sürecin işletilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords
Durumluk-Sürekli Kaygı, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, İş bulma beklentisi, Öğrenci

Abstract

With this study, it was aimed to examine the level of intolerance to continuous anxiety and uncertainty of senior university students about finding a job and the factors that affect it. 230 students voluntarily participated in this descriptive and cross-sectional study. In the statistical analysis of the data; Descriptive statistics, intergroup difference tests and correlation analysis were applied. As a result of the analysis, a positive correlation was found between the mean scores of the Trait Anxiety Scale and the Intolerance of Uncertainty Scale and its sub-factors. It was found that the levels of continuous anxiety and intolerance to uncertainty varied according to the departments they studied. It was determined that factors such as the students' age, gender, department of study, technological and language proficiency, their opinions on job requirements and the job opportunities of the city they live in affect their level of intolerance to anxiety and uncertainty. There are problems with workforce planning in our country, and when individuals' search for trust are added to this situation, problems arising from excessive labor supply in certain areas cause job finding anxiety for employee candidates. In this respect, it is considered important to operate a planned process for the training and employment of human resources.Keywords
State-Trait Anxiety, Intolerance to Uncertainty, Job-finding expectancy, Student

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri