Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENTEGRE RAPORLAMA HAKKINDA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ FARKINDALIK DÜZEYİ: İZMİR ÖRNEĞİ
(THE AWARENESS LEVEL OF ACCOUNTING PROFESSIONALS ON INTEGRATED REPORTING: İZMIR CASE )

Author : Meral EROL FİDAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 255-271
DOI Number: :
Cite : Meral EROL FİDAN , (2020). ENTEGRE RAPORLAMA HAKKINDA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ FARKINDALIK DÜZEYİ: İZMİR ÖRNEĞİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 255-271. Doi: 10.46872/pj.170.


Summary

Bu çalışmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama hakkında farkındalık düzeylerinin tespitidir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmış, anket formu kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen, İzmir Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavirlere uygulanmıştır. Veriler internet üzerinden toplanarak SPSS programı ile t testleri uygulanmıştır. Entegre raporlama ile ilgili ifadelerde meslek mensuplarının tecrübelerine, cinsiyet ve yaşlarına göre aralarında genel anlamda istatistiki farklılık olmadığı söylenebilir. Meslek mensuplarının entegre raporlama hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıkları ve Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurumuna tabi şirketler dışındaki şirketlerin henüz entegre raporlama hazırlama kapasitesinde olmadıkları düşüncesinde oldukları tespit edilmiştir. Küreselleşme ve artan farklı bilgi ihtiyaçları sonucunda işletmelerin yönetimsel, çevresel ve sosyal alandaki performansları hakkında da bilgi alma ihtiyacı önemli hale gelmiştir. İşletmelerin finansal ve finansal olmayan faaliyetleri ile ilgili bilgilerinin birlikte elde edilmesi ihtiyacı entegre raporlamayı ortaya çıkarmıştır. Entegre raporların hazırlanmasında ve sunulmasında özellikle muhasebe meslek mensupları önemli rol üstlenmektedir. Gelecekte firmalar tarafından entegre rapor hazırlama sayısının artacağı düşünüldüğünde şimdiden meslek mensuplarının entegre raporlama hakkında eğitim süreçlerinin planlanması gereklidir.Keywords
Entegre Raporlama, Muhasebe Meslek Mensupları, Sürdürülebilirlik Raporlaması

Abstract

The study aims to determine the awareness level of accounting professionals regarding integrated reporting. A questionnaire was used in the study as data acquisition method. Convenience sampling method was employed, and the questionnaire was addressed to certified public accountants registered to İzmir SMMM (Chamber of Certified Public Accountants). Data was collected via internet and t-tests were performed with SPSS program. It can be concluded that there is no statistical difference, regarding the participants’ statements about integrated reporting, in general among the professionals according to their experiences, gender or age. The study also revealed that the accounting professionals do not have sufficient knowledge about integrated reporting and they are of the opinion that companies in Turkey, except for the ones in Capital Markets Board of Turkey, do not have the capacity to prepare integrated reporting yet. As a result of globalization and increasing various information needs, the need to obtain information about the managerial, environmental and social performance of businesses has become important. The need to gather information about the financial and non-financial activities of businesses together has led to creation of the integrated reporting. Accounting professionals, particularly, play a crucial role in the preparation and presentation of integrated reports. Given the fact that the number of companies preparing integrated reports will increase in the future, it is necessary to plan training processes of professionals on this reporting method.Keywords
Integrated Reporting, Professional Accountants, Sustainability Reporting

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri