Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL STABILITY LEVELS OF CHILDREN ATTENDING THE PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION ACCORDING TO SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES )

Author : Filiz ERATA  Saide ÖZBEY  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 125-151
DOI Number: :
Cite : Filiz ERATA Saide ÖZBEY , (2020). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 125-151. Doi: 10.46872/pj.171.


Summary

Araştırma okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin çocukların yaşı, cinsiyeti, kardeş sayısı, anne babanın öğrenim düzeyi, anne çalışma durumu, babanın mesleği, okul türü, okula devam süresi ve öğretmenin mesleki kıdem durumu gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma okul öncesi dönemde sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlık ile ilgili alanda yapılan ilk çalışmalardan olması ve psikolojik açıdan sağlam çocuklar yetiştirmede etken olabilecek demografik değişkenlere ilişkin farkındalık yaratması açısından önem taşımaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Trabzon ili, Ortahisar, Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinden Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarının anasınıfları ile bağımsız anaokullarına devam eden 36-72 aylık çocuklar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise evrenden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş resmi ilköğretim okullarına bağlı anasınıfları ve bağımsız anaokullarına devam eden 315 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özbey (2019) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılan “Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ” (PERİK) ve “Demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 315 çocuk için ölçek maddeleri çocukların öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Araştırma sonucunda çocukların cinsiyetine ve kardeş sayısına göre PERİK’den aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Çocukların okula devam etme süresine göre, 3 yıldan beri anaokuluna devam eden çocukların lehine ve yaş değişkenine göre ise 60-72 aylık çocukların lehine anlamlı farklılık bulunduğu saptanmıştır (p<0.05). Anne ve baba öğrenim durumu değişkenine göre, öğrenim düzeyi üniversite olan anne ve babaların çocuklarının lehine anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Baba meslek değişkenine göre babası profesyonel meslek grubundaki çocukların lehine; anne çalışma durumuna göre ise annesi çalışan çocukların lehine anlamlı farklılık saptanmıştır(p<0.05). Okul türüne göre anaokuluna devam eden çocukların lehine anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Öğretmenlerin mesleki kıdemine göre 15 yıl ve üzeri görev yapan öğretmenlerin lehine anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde; 3 yıldan beri okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden, 60-72 aylık olan, bağımsız anaokuluna devam eden, öğrenim düzeyi yüksek anne ve babalara sahip, annesi çalışan, babası profesyonel meslekte olan ve 15 yıl üzeri kıdeme sahip öğretmenlerden eğitim alan çocukların psikolojik sağlamlık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın bulguları doğrultusunda alana katkı sağlayabilecek öneriler sunulmuştur.

 


Keywords
Okul Öncesi Eğitim, Aile, Psikolojik Sağlamlık

Abstract

The research aims to examine whether social emotional well-being and psychological resilience level of children attending pre-school education institutions is determined according to variables such as age, gender, number of siblings, education level of parents, father's occupation, mother's employment status, school type, school attendance and professional experience of teacher or not. The study is important in that it is one of the first studies in the field of social emotional well-being and psychological resilience in preschool period and creates awareness of demographic variables that may be effective in raising psychologically sound children. Relational scanning model is implemented in the study. The universe of the study consists of 36-72month-old children attending nursery classes affiliated to primary schools and public kindergartens in Trabzon province -Ortahisar, Yomra, Arsin, Araklı and Sürmene districts-. The sample of the study is composed of 315 children attending nursery classes affiliated to primary schools and public kindergartens and they are selected from the universe by simple random sampling method. The "Social Emotional Well-being and Psychological Resilience Scale" (PERIK) and the "Demographic Information Form", of which validity and reliability studies were conducted by Özbey (2019), were used as data collection tools in the study. The scale items for 315 children included in the study were filled in by their teachers. According to the result of the research, there is no significant difference in PERİK scores of children with respect to their gender and number of siblings. It is determined that there is a significant difference in favour of children who have been attending kindergarten for 3 years and in favour of 60-72 month-old children according to the age variable (p <0.05). Related with the education level of parents, a significant difference is found in favour of children whose parents are university graduates (p <0.05). A meaningful difference is also found in favour of children whose fathers have a professional job and whose mothers are working (p <0.05). As for the school type, a significant difference is found in favour of children attending kindergartens (p <0.05). According to the professional experience of teachers, there is a significant difference in favour of teachers who have worked for or over 15 years (p <0.05). As a result of the study, the psychological resilience level of children who have been attending pre-school education institutions for 3 years, who are 60-72 months old, who attend kindergartens, whose parents have higher level of education, whose fathers have a professional job, whose mothers are working and who takes education from a teacher with 15 years or more experience is found to be higher. In line with the findings of the research, suggestions that can contribute to the field are presented.Keywords
Preschool Education, Family, Psychological Resilience

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri