Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“BÜYÜK BUHRAN”DAN “BÜYÜK TECRİT”E DOĞRU: “YENİ NORMAL” DÜZEN
(FROM "GREAT DEPRESSION" TO "GREAT LOCKDOWN": THE "NEW NORMAL" ORDER )

Author : Gizem YAYLI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 211-230
DOI Number: :
Cite : Gizem YAYLI , (2020). “BÜYÜK BUHRAN”DAN “BÜYÜK TECRİT”E DOĞRU: “YENİ NORMAL” DÜZEN . Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 211-230. Doi: 10.46872/pj.190.


Summary

Tarih, yüzyıllar boyunca pek çok krize tanıklık etmiştir. Döviz kuru hareketleri, aşırı değerli varlıklar, bir gecede batan bankalar ve daha nicesi. Bu kez dengeleri değiştiren ise bir virüs: Covid-19. İnsanoğlu kendisine yeni alışkanlıklar, yeni bir hayat tarzı, yeni kavramlar öğreten bir “tehdit” ile karşı karşıya kalmış durumdadır. Dünya gündeminde en üst sırada yer alan Covid-19 virüsü dünyayı yeni bir yol ayrımına getirmektedir. İlk olarak 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’de tespit edilen vakanın, yalnızca bir hastalık olarak değerlendirilmesi ekonomik etkilerin önceden öngörülmesini ve tedbirler alınmasını engellemiştir. Virüsün ile birlikte hayatımıza giren ciddi kısıtlama ve önlemler, başta büyük dünya ekonomileri olmak üzere birçok ülke ekonomisinde sert daralmalar yaşanmasını tetiklemiştir. Bu durumun geçmiş dönemde yaşanan krizlere benzememesi ve hala ne zaman biteceğine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, yaşanan mevcut durumu daha özel bir hale getirmektedir. Araştırmada geçmiş kriz örneklerinden hareketle, Covid-19 küresel salgınının uzun süre devam etmesi halinde yeni bir küresel, siyasi ve ekonomik sisteme geçişin gerekliliği tartışılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün verilerine göre; Ekim 2020 tarihi itibariyle tüm dünyada 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği küresel salgın, ülkelerin yaşam şekillerine, dünya görüşlerine değer yargılarına, ticaret ve üretim yapılarına, alışveriş alışkanlıklarına kadar birçok alanda etkilere neden olmuştur. Bu bağlamda, bilgi eksikliğinin hakim olduğu bir ekonomide belirsizlik ve panik kaynaklı maliyetlerin bir krize dönüştüğü aşikardır, ancak bu krizde sürece ilişkin kontrol mekanizmaları virüsün seyrine göre şekillenmektedir. II. Dünya Savaşı sonrasında 1970’li yılların sonuna kadar uygulanan “sosyal devlet”çi düzen yeniden gündeme gelmektedir. Mevcut durumda 2008 Küresel Krizi sonrasının ‘daha fazla liberalizm’ paradigması geçerliliğini yitirirken, orta ve uzun dönemde maliye politikalarının devreye girmesini, harcama ve vergilendirme politikalarında değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Özellikle yerli para birimi rezerv para karşısında değer kaybına uğrayan Türkiye gibi ülkelerde döviz kurunda istikrarı sağlayabilmek ve yerli paranın değer kaybını önleyebilmek adına tasarrufu teşvik etmeye yönelik maliye politikalarının uygulanması kaçınılmazdır. Kısa dönemde COVID-19 süreci dünyayı uzaktan erişime dayalı iş ve yaşam modellerine zorlamışken toparlanmanın finansmanında ve bu sürecin yönetiminde yeni fikirlere, yenilikçi yöntemlere ihtiyaç vardır. Yeni normal dünya düzeninde gerek dünya gerek Türkiye çevrim içi dünyaya dönüşmüşken, pandemiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiği şu günlerde çevrim içi dünya düzeni uzun soluklu bir süreç olacak gibi gözükmektedir.Keywords
Kriz, Covid-19 Pandemi Süreci, Yeni Normal Dünya

Abstract

History has witnessed many crises over the centuries. Exchange rate movements, overvalued assets, banks that went bankrupt overnight, and more. This time, it is a virus that changes the balances: Covid-19. Mankind is faced with a "threat" that teaches itself new habits, a new lifestyle, and new concepts. Covid-19 virus, which is at the top of the world agenda, brings the world to a new crossroads. The case, which was first detected in China on December 1, 2019, was evaluated as a disease only, preventing the predictions of economic effects and taking measures. Serious restrictions and measures that came into our lives with the virus have triggered severe contractions in the economies of many countries, especially in large world economies. The fact that this situation is not similar to the crises experienced in the past and that the uncertainties about when it will end still make the current situation more special. Based on past crisis examples, the research discusses the necessity of transition to a new global, political and economic system if the Covid-19 global epidemic continues for a long time. According to the data of the World Health Organization (WHO); As of October 2020, the global epidemic, in which more than 1 million people lost their lives all over the world, has caused effects in many areas such as life styles of countries, world views, value judgments, trade and production structures, and shopping habits. In this context, it is obvious that uncertainty and panic-induced costs have turned into a crisis in an economy dominated by lack of information, but in this crisis, control mechanisms regarding the process are shaped according to the course of the virus. After the Second World War, the "social state" order, which was applied until the end of the 1970s, is on the agenda again. In the current situation, while the "more liberalism" paradigm of the post-2008 Global Crisis loses its validity, fiscal policies should be put into effect in the medium and long term, and the spending and taxation policies should be changed. In particular, it is inevitable implementation of domestic currency reserves to stabilized the exchange rate in countries like Turkey that loses value against the monetary and fiscal policies to promote savings in order to prevent the depreciation of the domestic currency. In the short term, while the COVID-19 process has forced the world to work and life models based on remote access, new ideas and innovative methods are needed to finance recovery and manage this process. In the new world order should normally turnings world needs Turkey online world, the online world order that continues in these days of uncertainty regarding pandemic is likely to be a long term process.Keywords
Crisis, Covid-19 Pandemic Process, The New Normal World

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri