Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MERMER SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİ İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM FARKLILIKLARINI İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH TO EXPLORE ORGANIZATIONAL CYNICISM DIFFERENCES WITH THE DEMOGRAPHIC VARIABLES OF MARBLE SECTOR EMPLOYEES )

Author : Gamze BOZKULAK  Hasan TAĞRAF  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 274-286
DOI Number: :
Cite : Gamze BOZKULAK Hasan TAĞRAF, (2020). MERMER SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİ İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM FARKLILIKLARINI İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 274-286. Doi: 10.46872/pj.193.


Summary

Çalışma hayatı içerisindeki bireylerin, bulundukları ortamda sahip oldukları deneyim ve bilgilerini verimli ve etkin bir şekilde sunabilmeleri beklentilerini karşılayabilecek bir çalışma ortamının varlığı ile mümkün olmaktadır. Örgütsel sinizm, bir kişinin çalıştığı örgüte yönelik geliştirdiği negatif tutumu ifade etmektedir ve örgüt yapıları içinde sinizmin yer edinmesi, örgütün işleyişine zarar verebilmektedir. Çoğu bilim insanı; eğitim durumu, yaş, medeni durum, cinsiyet, çalışma süresi gibi demografik değişkenleri örgütsel sinizmi etkileyen bireysel faktörler olarak belirlemişlerdir. Bu düşünceden yola çıkarak bu çalışmada Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mermer sektörü çalışanlarının demografik değişkenleri ile örgütsel sinizm farklılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 144 işgören oluşturmaktadır. Araştırmada, Brandes (1997) tarafından geliştirilen örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde faktör analizi, Kruskal-Wallis testi, Mann Whitney U-testi, Scheffe (post-hoc) testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; çalışanların örgütsel sinizm düzeyi ile yaş gurupları ve medeni durumlarının ölçeğe göre farklılığı istatistiksel olarak önemsiz görülmüştür. Katılımcıların cinsiyetleri, eğitim durumları, çalışma süreleri ve idari görevde bulunup bulunmamalarının ölçeğe göre farklılaşması istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.Keywords
Sinizm, örgütsel sinizm, mermer sektörü

Abstract

It is possible for the individuals in the working life to present their experience and knowledge in their efficiently and effectively with the existence of a working environment that can meet their expectations. Organizational cynicism expresses the negative attitude that a person develops towards the organization he / she works for, and cynicism taking place in organizational structures can harm the functioning of the organization. Most scientists identified demographic variables such as educational status, age, marital status, gender, and working time as individual factors affecting organizational cynicism. In this study, it is aimed to investigate the demographic variables and organizational cynicism differences of the marble sector employees operating in Sivas Organized Industrial Zone. The sample of the study consists of 144 employees. Organizational cynicism scale developed by Brandes (1997) was used in the study. Factor analysis, Kruskal-Wallis test, Mann Whitney U-test, Scheffe (post-hoc) test were used in the analysis of the data. According to the findings of the research; The scale of organizational cynicism, age groups and marital status of the employees by scale was considered statistically insignificant. It was found statistically significant that the gender, educational status, working time and the availability of administrative positions of the participants differ according to the scale.Keywords
Cynicism, organizational cynicism, marble industry

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri