Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ
(ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION AND ECONOMIC GROWTH: A STRUCTURAL EQUATION MODELING )

Author : Sevgi ELVERDİ  Hayriye ATİK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 183-205
DOI Number: :
Cite : Sevgi ELVERDİ Hayriye ATİK, (2021). İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 10, p. 183-205. Doi: 10.46872/pj.206.


Summary

İnovasyon, ekonomik büyümenin önemli belirleyicilerinden biridir ve ülke ekonomilerinin büyümesinde; büyümenin sürdürülebilmesinde kilit bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira ülkeler için ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek kadar; gerçekleşen bu büyümeyi sürekli kılmak da bir o kadar hayati önem taşımaktadır. Nitekim ekonomik büyüme stratejilerinde; inovasyonu merkeze koyan ülkeler, diğer ülkelere kıyasla sürdürülebilir büyümeyi daha fazla sağlamışlardır. Söz konusu bu ülkeler daha rekabetçidir ve bu sayede, hızla değişen ve gelişen dünyada, rakiplerine üstünlük sağlamak suretiyle ayakta kalmaktadırlar. Şu halde inovasyon yapmak, ülkeler için hayati önem taşımaktadır. Sonuç olarak ülkeler için ekonomik büyüme önemlidir. Bu yüzden büyümenin yıllar itibariyle devam ettirilmesi, ülkelerin en önemli hedefleri arasında yer alır. Bunu sağlamanın yollarından biri de, "inovasyon yapmak"tan geçmektedir. Buradan hareketle söz konusu bu çalışmada, inovasyonun, ekonomik büyüme üzerindeki etkisi; "Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM)" çerçevesinde analiz edilmektedir. Çalışmanın amacı, inovasyon unsurunun, ekonomik büyüme üzerindeki etkisini bütüncül bir yaklaşımla ortaya koymaktır. Çalışmaya "Küresel İnovasyon Endeksi (KİE) 2017" raporuna dâhil olan 127 ülke dahil edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda inovasyonun, ekonomik büyümeyi oldukça güçlü ve pozitif yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Söz konusu bu etki ise doğrudan gerçekleşmiştir. Bu sonuç, ekonomik büyümede, inovasyon unsurunun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.Keywords
Ekonomik Büyüme, İnovasyon, Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM)

Abstract

Innovation is one of the important determinants of economic growth and appears as a key factor in the growth of economies and in sustaining of growth. It is vital for the countries to achieve economic growth and also to make it permanent. Hence, countries putting innovation at the center in economic growth strategies achieved more sustainable growth compared to other countries. These countries are more competitive and thus, in a rapidly changing and developing world, they survive by superiority to their competitors. In that case, innovation is vital for countries. As a result, economic growth is important for countries. Therefore, sustaining growth over the years is one of the most important goals of the countries. One of the way to achieve this goes through doing "innovation".Thus, in this study the effect of innovation on economic growth is analyzed within the framework of "Structural Equation Modeling (SEM)". The aim of the study is to demonstrate the impact of innovation on economic growth with a holistic approach. 127 countries from the "Global Innovation Index (GII) 2017" report was included in this study. As a result of the analysis, it was found that innovation has quite a strong and positive impact on economic growth. This effect was directly realized. This result reveals once again the importance of the innovation factor in economic growth.Keywords
Economic Growth, Innovation, Structural Equation Modeling (SEM)

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri