Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİ VE İŞ TATMİNLERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(JOB SATISFACTION LEVELS OF LOGISTICS SECTOR EMPLOYEES AND THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHIC PROPERTIES OF JOB SATISFACTION LEVELS )

Author : Tahsin GEÇKİL  Beyza KILINÇ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 206-218
DOI Number: :
Cite : Tahsin GEÇKİL Beyza KILINÇ, (2021). LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİ VE İŞ TATMİNLERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 10, p. 206-218. Doi: 10.46872/pj.209.


Summary

Dinamik rekabet ortamı işletmeleri, beşeri sermayelerini rekabet avantajı olarak kullanmaya zorlamaktadır. Beşeri sermayenin rekabet avantajına dönüştürülebilmesinin bağlı olduğu faktörlerden birisi de tatmin olmuş çalışanlardır. Yüksek düzeydeki iş tatmin düzeyi sık sık yüksek performans ile ilişkilendirilmektedir. İş tatmini Bir işin bütün özelliklerinin değerlendirilmesi sonucu onun hakkında oluşan pozitif duyudur. İş tatminini belirleyen unsurları içsel ve dışsal faktörler olarak iki temel grupta incelemek mümkündür. İçsel unsurlar bireysel özelliklerden oluşmaktadır. Dışsal unsurlar ise örgütsel özelliklerden oluşmaktadır. Bu araştırmanın amacı lojistik sektörü çalışanlarında iş tatmini düzeyini belirlemek ve iş tatmin düzeyi ile iş tatminini belirleyen unsurlardan demografik özellikler ilişkisini araştırmaktır. Araştırma evrenini Konya ilindeki lojistik işletmeleri çalışanları oluşturmaktadır. Örneklem bu evren içinden kolayda örneklem yoluyla seçilen 76 çalışandan oluşmuştur. Veriler demografik özelliklere ait 7 soru ile Minnesota iş tatmini ölçeğinin kısa formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler bilgisayarda sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t testi ve One-Way ANOVA testleri kullanılarak analiz edildi. Lojistik sektörü çalışanlarının genel iş tatmin düzeyleri (3.87±.75) yüksek olarak saptanmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri ile iş tatmin düzeyleri arasında yalnızca cinsiyet değişkeni ile dış tatmin düzeyinde anlamlı ilişki bulunmuş, bunun dışında diğer demografiklerin iş tatmin düzeyleri ile anlamlı ilişkisi çıkmamıştır.Keywords
Lojistik, lojistik sektörü, iş tatmini, demografik özellikler

Abstract

The dynamic competitive environment forces businesses to use their human capital as a competitive advantage. Satisfied employees are one of the factors on which human capital can be transformed into a competitive advantage. A high level of job satisfaction is often associated with high performance. Job satisfaction is a positive sense about a job as a result of evaluating all of its features. It is possible to examine the factors that determine job satisfaction in two main groups as internal and external factors. Internal elements consist of individual characteristics. External elements consist of organizational features. The aim of this study is to determine the level of job satisfaction among employees in the logistics sector and to investigate the relationship between job satisfaction and demographic characteristics, one of the factors that determine job satisfaction. The research universe consists of the employees of logistics enterprises in Konya. The data were collected using the short form of the Minnesota job satisfaction scale with 7 questions about demographic characteristics. The collected data were analyzed using the number, percentage, mean, standard deviation, independent groups t-test, and One-Way ANOVA tests. The general job satisfaction levels of the logistics sector employees (3.87 ± .75) were found to be high. A significant relationship was found between the demographic characteristics of the participants and their job satisfaction levels only with the gender variable and the level of external satisfaction, and no significant relationship was found with the job satisfaction levels of other demographics.Keywords
Logistics, logistics industry, job satisfaction, demographics

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mart sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Şubat sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri