Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HİKAYE OLUŞTURMA KARTI KULLANARAK OLUŞTURDUKLARI PROBLEMLERİN YARATICILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION IN TERMS OF CREAVITY OF THE PROBLEMS POSED BY 7TH GRADE STUDENTS BY USING STORYTELLING CARDS )

Author : Emre EV CIMEN  Sema Nur KAYA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 47-68
DOI Number: :
Cite : Emre EV CIMEN Sema Nur KAYA, (2021). 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HİKAYE OLUŞTURMA KARTI KULLANARAK OLUŞTURDUKLARI PROBLEMLERİN YARATICILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 10, p. 47-68. Doi: 10.46872/pj.214.


Summary

Yaratıcılık, 21. yüzyılın gözde kavramlarından biri olup dünya çapında özellikle eğitim sistemleri tarafından kullanılan, belirlenmesi ve geliştirilmesi amaçlanan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzün eğitim vizyon ve misyonlarına bakıldığında hemen hemen her ülkenin yaratıcılığa büyük önem verdiği görülmektedir. Bu bağlamda matematik eğitiminde kullanılan yaratıcılık etkinliklerine dönüldüğünde son yıllarda matematiksel yaratıcılık ile problem kurma ilişkisi ayrı bir odak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanyazın incelendiğinde, araştırmaların büyük çoğunluğunun nicel ölçme araçlarının ortaya koyduğu sınırlıklar çerçevesinde gerçekleştirildiği ve araştırmalarda öğrencilerin problem kurma ile yaratıcılıkları arasındaki ilişkinin standart testler ile ölçülmeye çalışıldığı görülmüştür. Buradan hareketle, öğrencilerin problem kurma ile yaratıcılıkları arasındaki ilişkiyi bütüncül bir biçimde ele alan, derinlemesine inceleyen araştırmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, araştırmada, ortaokul yedinci sınıf öğrencileri tarafından hikâye oluşturma kartları kullanılarak oluşturulan problemlerin yaratıcılık bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Yarı-yapılandırılmış bir etkinlik olarak hikâye oluşturma kartları kullanılan bu çalışmada, öğrencilerin bakış açılarını ve problem kurmadaki yaratıcılıklarını derinlemesine betimlemek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Eskişehir İli Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde bulunan düşük ve yüksek başarı düzeyinde iki devlet ortaokulunda eğitim gören 12 yedinci sınıf öğrencisinden oluşmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin belirlenmesinde matematik ders notları temel alınmış olup; öğrencilerin akademik başarılarına bakılarak yüksek, orta, düşük düzeyde bir kız bir erkek olmak üzere her başarı düzeyi için her iki okuldan da ikişer öğrenci seçilmiştir. Araştırmada iki adet hikâye oluşturma kartı kullanılmış olup her bir hikâye oluşturma kartı altı parçadan oluşmaktadır. Araştırmada öğrencilerin kurdukları problemlerdeki potansiyel yaratıcılıkları akıcılık ve esneklik kriterleri ile değerlendirilmiş, hikâye oluşturma etkinliği için iki etkinlik bir arada incelenmiştir. Yapılan inceleme ve belirlenen kriterler için matematik eğitimi alanında uzman bir kişi ile üstün yeteneklilere matematik öğretimi konusunda uzman iki kişinin görüşlerine başvurulmuştur. Uzman görüşü ile öğrencilerin kurdukları problemlerdeki akıcılıklarının “kurulan toplam matematik problemi sayısı” ile esnekliklerinin ise öğrencilerin kurdukları problemlerin farklı öğrenme alanlarına dağılımının incelenmesi yolu ile “farklı alt öğrenme sayısı” kriteri ile belirlenmesi kararı alınmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin her iki hikâye oluşturma kartları ile problem kurma etkinliklerinde en fazla 56 adet, en az ise 8 adet problem kurdukları tespit edilmiştir. Buradan hareketle akıcılık, kurulan problem sayısı ile orantılı olduğundan öğrencilerin kurduğu problem sayısı artıkça akıcılığın da artacağı söylenebilir. Öte yandan öğrencilerin kurmuş oldukları problemlerdeki farklı alt öğrenme alanı sayısı her iki hikâye oluşturma kartları ile problem kurma etkinliğinde en fazla 7 farklı alt öğrenme alanı olurken en az 2 farklı alt öğrenme alanı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte hikâye oluşturma kartının her iki etkinliğine yönelik problem kurma çalışmaları ayrı ayrı incelendiğinde, kurulan problemlerin alt öğrenme alanları “Eşitlik ve Denklem, Uzunluk ve Zaman Ölçme, Kesirlerle İşlemler, Doğal Sayılarla İşlemler, Yüzdeler, Zaman Ölçme, Veri Analizi, Tam Sayılarla İşlemler, Oran-Orantı, Cebirsel İfadeler” yelpazesinde olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin en çok “Kesirlerle İşlemler” öğrenme alanına uygun problem kurdukları belirlenmiştir. Bu bağlamda kurulan problemlerdeki farklı alt öğrenme alanları esneklik ile orantılı olduğundan öğrenciler kurmuş oldukları problemlerde ne kadar fazla farklı alt öğrenme alanına yöneldiyse esnekliğin de paralel olarak artacağı söylenebilir. Araştırma önerileri kapsamında ders kitaplarına hikâye kartı, hikâye küpü benzeri problem kurma uygulamaları dâhil edilerek sınıf içi yaratıcı problem kurma etkinliklerinin gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Öğrencilerin problem kurmaları için serbest durumlar verilerek zaman kısıtı olmayan etkinlikler düzenlenebilir. Öğrencilerin yaratıcılıklarının ortaya koyulmasına ve geliştirilmesine fırsat tanıyan, farklı bağlamlarla çeşitli problem kurmalarına imkân sağlayan sınıf içi etkinlikler yapılabilir.Keywords
Matematik eğitimi, problem kurma, hikaye kartı, hikâye oluşturma kartları, yaratıcılık, akıcılık, esneklik.

Abstract

Creativity is one of the favorite concepts of the 21st century and it emerges as a concept that is used worldwide, especially by education systems, and is aimed to be determined and developed. Considering today's educational vision and missions, it is seen that almost every country attaches great importance to creativity. In this context, turning to the creativity activities used in mathematics education, the relationship between mathematical creativity and problem posing has emerged as a separate focus in recent years. When the national and international literature was examined, it was observed that most of the studies were carried out within the limits of quantitative measurement tools and in most of the studies the relationship between students' problem posing and creativity was measured with standard tests. Based on this, it is seen in the literature that there are limited studies that examine in-depth the relationship between students' problem posing and their creativity in a holistic manner. In this context, this study aims to examine the problems created by seventh grade students using storytelling (story) cards in terms of creativity. In this study, in which story cards were used as a semi-structured activity, qualitative research method was used to describe students' perspectives and creativity in problem posing in depth. The study group of this research consisted of 12 students studying at low and high achievement level in two public secondary schools in Tepebaşı and Odunpazarı districts of Eskişehir province in the spring semester of the 2018-2019 academic year. In determining the students for participating in the study, mathematics course grades were taken as a basis; considering the academic achievements of the students, two students from each school were selected for each success level, one male and one female at high, medium and low levels. Two story cards were used in the study, and each story card consists of six parts. In the study, the potential creativity of the students in the problems they posed was evaluated according to fluency and flexibility criteria, and two activities were examined together for the story activity. For the examination and determined criteria, the opinions of an expert in mathematics education and two experts in teaching mathematics to gifted students were consulted. With the expert opinion, it was decided to determine the fluency of the students 'problems with the "total number of math problems posed" and their flexibility by examining the distribution of the students' problems to different learning areas, using the criterion of "different sub-learning numbers". As a result, it was determined that the students posed at most 56 problems and at least 8 problems in problem posing activities with both story cards. From this point of view, since fluency is proportional to the number of problems, it can be concluded that fluency will increase as the number of problems that students pose increase. On the other hand, it was determined that while the number of different sub-learning areas in the problems that students pose was at most 7 different sub-learning areas in the problem-posing activity with both story cards, there were at least 2 different sub-learning areas. However, when the problem posing studies for both activities are examined separately, the sub-learning areas of the problems established are "Equality and Equation, Measuring Length and Time, Operations with Fractions, Operations with Natural Numbers, Percentages, Time Measurement, Data Analysis, Operations with Integers, Ratio-Proportion, Algebraic Expressions" spectrum. In addition, it was determined that the students mostly posed problems in the "Operations with Fractions" learning area. In this context, since the different sub-learning areas in the posed problems are proportional to the flexibility, it can be concluded that the more the students turn to different sub-learning areas in their problems, the flexibility will increase in parallel. Within the scope of research proposals, problem posing applications such as story cards and story cube can be included in the textbooks, and creative problem posing activities in classrooms can be performed.Keywords
Mathematics education, problem posing, story card, storytelling cards, creativity, fluency, flexibility

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mart sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Şubat sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri