Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİNEMADA GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ ÜZERİNE MÜZİKAL FİLM ÖRNEKLERİ: TOMMY (1975) ve ROCKETMAN (2019) FİLMLERİ
(MUSICAL FILM EXAMPLES ON INDICATIVE ANALYSIS IN CINEMA: TOMMY (1975) and ROCKETMAN (2019) FILMS )

Author : MELİH TOMAK  Doç. Dr. Ragıp TARANÇ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 58-84
DOI Number: :
Cite : MELİH TOMAK Doç. Dr. Ragıp TARANÇ, (2020). SİNEMADA GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ ÜZERİNE MÜZİKAL FİLM ÖRNEKLERİ: TOMMY (1975) ve ROCKETMAN (2019) FİLMLERİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 5, p. 58-84. Doi: 10.46872/pj.23.


Summary

Sinemada görsel tarih yazma yönetmenlerin vazgeçemediği bir yöntemdir. Bu yaklaşım zaman içinde “tarihselleştirme” olarak biçimi belirlemiştir. Böylelikle güncel olan güncelliğinden çıkarılmakta, belirli bir tarihi anın ürünü olarak gösterilmektedir. Bu gösterimde güncel olanın egemenliği tartışılmakta ve seyirci dışarıdan bakış açısına sahip olmaktadır. Bu bakış açısıyla da yaşadığı toplumsal anın eleştirilip değiştirilebileceğini kavramaktadır. Brecht bu olguyu şöyle açıklar; “Tarihselleştirme, mesel çalışmasıyla elde edilmiş toplumsal anlamın, tarihsel boyutunu vermenin sanatsal aracı olarak da tanımlanabilir.” Sinemanın başlangıcından günümüze kadar müzikal filmler, seyircilerin güzel vakit geçirebilmeleri için üretilmişlerdir. Bir müzik filme çok şey kattığı gibi müzikal türde yapılmış eserlerde sinemaya farklı bir bakış açısı katmaktadır. Müzikal filmler, kendine has görsel kodları bulundurmakla birlikte dekor, sahne, renk, müzik, ses, oyunculuk gibi sinematografik unsurlar izleyiciyi müzikal filmlerin duygu aktarımına dahil etmiştir. 1920’li yıllardan sonra her kıtada önemli örnekleri bulunan müzikal filmler, 1970’li yıllarda izleyici tarafından tüketilmeye başlamış ve günümüzde de üretimine devam edilmektedir. Gerçek zaman akışından uzak olan müzikal filmler, seyirciye olağan dışı bir dünyadaki duyguları, sevinçleri, üzüntüleri şarkı ve danslarla anlatmaktadır. Dans ve müzik olağanüstü diye nitelendirilebilecek şekilde görsellikte sunulmaktadır. Her iki filmde de 1970’li yılların tarihsel değişim süreçlerinin aile üzerindeki etkileri ve toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumdaki etkileri tartışılarak gösterge bilimsel çözümlemenin içerik sorunsalı olarak ortaya konulurken biçimsel analizde dekor-kostüm üzerinden yaratılan imge ve ikonaların ortaya çıkan yaklaşımları benlik, anne-baba ve aile olgusalımı çerçevesinde çözümlenecektir. Fantastik müzikal film olarak nitelendirilen Tommy ve biyografik müzikal film olarak nitelendirilen Rocketman filmleri müzikal film türünün en iyi örnekleri arasında gösterilmektedir. The Who 1960 ve 1970'lerin en önemli İngiliz Rock gruplarından biridir. İlk başlarda onlara “Radau-Combo” denilirdi. Müzikleri ve sahne gösterileriyle bu İngiliz dörtlüsü Beatles'a ve Rolling Stones’a benzetilirdi. Bu çalışmada, 1970 yılların atmosferin de “The Who” ile Ken Russel dönemin içinden, 2019 yılından 1970’lere Elton John’un öz yaşamına yönetmenlerin müzikal yolculukları incelenerek ortaya çıkan sonuçlar gösterge bilimsel film kuramı üzerinden analiz edilip tartışılacaktır.Keywords
müzikal filmler, göstergebilim, sinema, elton john, tommy, rocketman

Abstract

Writing visual history in cinema is a method that directors cannot give up. This approach has determined the form as “historicalization” over time. In this way, it is removed from the current version and is shown as the product of a certain historical moment. In this screening, the dominance of the current one is discussed and the audience has an external perspective. Brecht explains this phenomenon as follows; “Historicization can also be defined as the artistic means of giving the historical dimension of the social meaning obtained through the study of matters.” From the beginning of the cinema to the present day, musical films have been produced for the audience to have a good time. As a music adds a lot to the movie, it adds a different perspective to the cinema in musical works. Although musical films contain unique visual codes, cinematographic elements such as decor, scene, color, music, sound, acting have included the audience in the emotional transfer of musical films. Musical films, which have important examples on every continent after the 1920s, started to be consumed by the audience in the 1970s and are still being produced today. The musical films, which are far from the real time flow, tell the audience about emotions, joys and sadness in an extraordinary world with songs and dances. Dance and music are presented in a visual way that can be described as extraordinary. In both films, the effects of historical change processes of the 1970s on the family and the effects of gender roles in the formation were put forward as the content problematic of the scientific analysis, and the emerging approaches of the images and icons created through the decor-costume in the formal analysis were the phenomenon of self, parent and family. will be resolved within the framework. Tommy, which is described as a fantastic musical movie, and Rocketman, which is described as a biographical musical movie, are among the best examples of the musical movie genre. The Who is one of the most important British Rock bands of the 1960s and 1970s. At first they were called "Radau-Combo". With their music and stage performances, this English quartet was compared to the Beatles and the Rolling Stones. In this study, the musical journeys of directors from the atmosphere of 1970's and "The Who" through Ken Russel period to the self life of Elton John from 2019 to 1970 will be analyzed and discussed through the indicator scientific film theory.Keywords
musical movies, semiotics, elton john, tommy, rocketman.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri