Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN ESERLERİNDE ETÜD TÜRÜ
(THE GENRE OF ETUDE IN THE WORKS OF AZERBAIJANI COMPOSERS )

Author : Gulnar MIRZEYEVA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 77-86
DOI Number: :
Cite : Gulnar MIRZEYEVA , (2021). AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN ESERLERİNDE ETÜD TÜRÜ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 12, p. 77-86. Doi: .


Summary

Etüd türü, müzik sanatının belirli aşamalarında gelişen farklı müzik türlerinin ortaya çıkmasıyla karakterize edilen örneklerden biridir. Etüdlerin müzik edebiyatında bağımsız bir tür olarak tanıtılması XVII-XVIII yüzyıllara kadar uzanmasına rağmen, piyano sanatının gelişimindeki ana işlevi diğer müzik türlerinde zaten mevcuttu. Etüt türünün geliştirilmesindeki bir sonraki aşama, Romantik hareket temsilcileri F.Chopin, R.Schumann, F.List’in çalışmaları ile ilişkilidir. Türün yeni özelliklerinin kazanılması, Rus bestecilerin çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Böylece sanat-konser etüdlerin içerik özelliklerinin artmasıyla birlikte Rus müziğinde programlama ver diğer türlerle entegrasyon gibi yeni özellikler gözlemlendi. 19.yüzyılın sonlarında ve 20.yüzyılın başlarında Azerbaycan’da piyanoya olan ilgi ilk olarak aristokrat katmanlarda ortaya çıktı, ancak giderek daha geniş bir alana yayılmaya başladı. Piyanoda icra etme sanatının gelişimi, bestecinin yaratıcılığını da etkiledi ve bu enstrüman için ulusal repertuarın oluşumuna ivme kazandırdı. Azeri bestecilerin eserlerinde etüd türü Avrupalı ve Rus bestecilerin eserlerinde olduğu yaygın olmasa da, sadece minyatürlerin oluşumunun ilk aşamalarında önemli örnekler vardır. Azeri besteciler E.Nazirova, F.Guliyeva, A.Azizov, A.Abbasov, Niyazi, C.Haciyev, R.Şafak, Kh.Mirzezade ve diğerleri bu türün ilginç örneklerini yaratmayı başardılar. Azerbaycanlı bestecilerin etüdlerinin analiz temel özelliklerinden biri, bu örneklerin öncülikle eğitim amaçlı olmasıdır. Bu nedenle analiz ettiğimiz etüdlerin bir kısmı (M.Mirzayev, C.Haciyev vb.) küçük hacimli ve basit yapısıyla müzik eğitiminin ilk aşamasına yöneliktir. Nispeten büyük, sanatsal ve teknik karmaşıklık içeren etüdler (E.Nazirova, Niyazi, F.Guliyeva) müzik okullarının üst sınıfları için uygundur. Etüd türünün evrimi ve çeşitli türlerinin özellikleri, Avrupalı ve Rus bestecilerin eserlerinde görülen ihtişamla bu eserlerde somutlaştırılmasa da, Azerbaycan eğitim repertuarında piyano müziğinin ilginç bir örneği olarak yer almaktadır. Sonuç olarak etüd türünün Azeri bestecilerin eserlerinde özel bir gelişme aşaması olmadığını söyleyebiliriz, ancak mevcut örneklerin her biri genç piyanistlerin estetik zevklerinin, ulusal bazda müzik performanslarının oluşumunda önemli olduğunu ve eğitim repertuarında başarıyla uygulandığını söyleyebiliriz.Keywords
Anahtar kelimeler: etüd, tür, sanat-konser türü, Azeri bestecileri, teknik çalışmalar

Abstract

The etude genre is one of the examples characterized by the emergence of different types of music that develop at certain stages of musical art. Although the introduction of studies as an independent genre in musical literature dates back to the XVII-XVIII centuries, its main function in the development of piano art was already present in other musical genres. The next stage in the development of the study genre is related to the work of the Romantic Movement representatives F.Chopin, R.Schumann, F.List. The acquisition of new features of the genre is due to the work of Russian composers. Thus, with the increase in the content features of art-concert studies, new features such as programming and integration with other genres were observed in Russian music. Interest in piano in Azerbaijan in the late 19th and early 20th centuries first appeared in aristocratic strata, but gradually spread to a wider area. The development of the art of performing on the piano also influenced the creativity of the composer an gave impetus to the formation of the national repertoire for this instrument. Although the etude genre in the works of Azerbaijani composers is not common in the works of European and Russian composers, there are important examples only in the early stages of the formation of miniatures. Azerbaijani composers E.Nazirova, F.Guliyeva, A.Azizov, A.Abbasov, Niyazi, J.Hajiyev, R.Shafag, Kh.Mirzezadeh and others managed to create interesting examples of this genre. One of the main features of the analysis of Azerbaijani somposers etudes is that these examples are pioneered for educational purposes. For this reason, some of the studies we analyzed (M.Mirzayev, J.Hajiyev etc.) are aimed at the first stage of music education with its small volume and simple structure. Studies of relatively large artistic and technical complexity (E.Nazirova,Niyazi,F.Guliyeva) are suitable for the upper classes of music schools. Although the evolution of the study genre and the features of its various genres are not embodied in these works with the splendour seen in the works of European and Russian composers, Azerbaijan is an interesting example of piano music in its educational repertoire. As a result, we can say that the etude genre is not a special development stage in the works of Azerbaijani composers, but each of the existing examples is important in the formation of the aesthetic tastes of young pianists, musical performances on a national basis, and it is successfully applied in the educational repertoire.Keywords
Keywords: etude, genre, art-concert genre, Azerbaijani composers, technical studies

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri