Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞ YAŞAMINDA KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN BİREYSEL PERFORMANSA ETKİLERİ: PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
(EFFECTS OF PROBLEMS THAT WOMEN MEET IN THE BUSINESS LIFE ON PERSONAL PERFORMANCE: AN APPLICATION IN RETAIL SECTOR )

Author : Ayşe YAVUZ  Tahir AKGEMCİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1-9
DOI Number: :
Cite : Ayşe YAVUZ Tahir AKGEMCİ, (2021). İŞ YAŞAMINDA KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN BİREYSEL PERFORMANSA ETKİLERİ: PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 1-9. Doi: .


Summary

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hal almıştır. Yaşanan bu gelişmelere işletmelerde kayıtsız kalamamıştır. Beklentilerin giderek artması iş yapma şekillerinde de değişikliklere neden olmuştur. Yasal düzenlemeler, eğitim seviyesinin yükselmesi, toplumsal değişim gibi nedenlerle kadınların geleneksel statüsünde değişmeler olmuş, sosyal ve ekonomik hayatta aldıkları rol giderek artmaya başlamıştır. Bununla birlikte kadın da kendine farklı roller yüklemeye başlayarak eğitim düzeyini yükseltip farklı sektörlerde çalışarak kendini ifade etmeye başlamıştır. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen basmakalıp düşüncelerden hala kurtulamayan toplumumuzda kadın iş yaşamına girişte, çalışma hayatında, terfilerde ve ailesinde birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Yaşanan tüm bu sorunlar kadının performansını ister istemez etkilemektedir. Bu aşamada işletmeler hiçbir ayrım yapmadan kadın erkek tüm çalışanlarına eşit şartları sunarak onların performanslarını arttırmalarına katkı sağlamalıdır. Çünkü tek tek bireylerin performansındaki artış örgütsel performansın artışını sağlayacaktır. Bu bilgiler ışığında araştırmamızın konusunu iş yaşamında kadınların karşılaştıkları sorunların bireysel performansa etkileri oluşturmaktadır. Araştırma Konya ilinde perakende sektöründe faaliyet gösteren kadın market çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucu elde edilen veriler istatistiki yöntemler ile değerlendirilmiştir. Araştırmamız sonucunda kadın çalışanların perakende sektöründe birçok sorun ile karşılaştığı ve bu sorunların bireysel performanslarını olumsuz yönde etkilediği ortaya konulmuştur.Keywords
Kadın çalışan, performans, perakende sektörü

Abstract

Today, which is called the information age, technological developments have become dizzying. Enterprises could not remain indifferent to these developments. Increasing expectations have also led to changes in the way of doing business. There have been changes in the traditional status of women due to legal regulations, increase in education level and social change, and their role in social and economic life has started to increase gradually. Along with this, the woman also began to express herself by starting to take on different roles, increasing her level of education and working in different sectors. Despite all these positive developments, women in our society, who still cannot get rid of stereotypical thoughts, face many problems in the introduction to business life, working life, promotions and family. All these problems inevitably affect the performance of the woman. At this stage, businesses should provide equal conditions to all female and male employees without any discrimination and contribute to their performance. Because an increase in the performance of each individual will provide an increase in organizational performance. In the light of this information, the subject of our research is the effects of problems faced by women in business life on individual performance. The research is conducted on female market employees operating in the retail sector in Konya Province. Survey has been used as data collection method. The data obtained is evaluated by statistical methods. As a result of our research, it has been revealed that female employees faced many problems in the retail sector and these problems affect their individual performances negatively.Keywords
Female employee, performance, retail sector

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri