Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HAVA KARGO YÜK TRAFİĞİNİN SERA GAZI EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
(THE IMPACT OF AIR CARGO FREIGHT TRAFFIC ON GREENHOUSE GAS EMISSIONS: TURKEY APPLICATION )

Author : Emine ÖZTÜRK  Atilla AYDIN Görkem AKGÜL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 10-32
DOI Number: :
Cite : Emine ÖZTÜRK Atilla AYDIN Görkem AKGÜL, (2021). HAVA KARGO YÜK TRAFİĞİNİN SERA GAZI EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 10-32. Doi: .


Summary

1980 sonrasında uygulanan küreselleşme politikaları ile uluslararası ticaretin önemi artmıştır. Şirketler arası rekabet artık uluslararası ölçekte yapılmaktadır. Dış ticaretin artmasıyla birlikte dış ticarete konu olan malların taşımacılığına ilişkin sektörler de hızla büyümektedir. Son yıllarda hava kargo sektöründeki büyüme de dikkat çekici düzeydedir. Teknolojik gelişmeler ve uluslararası ticarette hızın öneminin artması sektörün büyümesini körüklemektedir. Özellikle taşınan yüklerin değeri bazında ele alındığında hava kargo sektöründeki büyüme daha belirgin hale gelmektedir. Hava kargo sektöründeki gelişmeler, sektörün sera gazı emisyonları ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Sera gazı emisyonlarındaki artışın neden olduğu iklim değişikliği sorunu artık uluslararası bir mesele haline gelmiş ve tüm ülkeler bu konuda ortak bir çözüm üretme çabasına girmişlerdir. Türkiye ekonomisi, 24 Ocak kararlarıyla birlikte küreselleşme süreciyle bütünleşmiş ve büyüme modeli olarak ihracata dayalı büyüme modelini benimsemiştir. Bu çerçevede hava kargo sektörü, Türkiye için de önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki hava kargo yük trafiğinin sera gazı emisyonları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada hem yapısal kırılma olmadan hem de yapısal kırılmalar altında eşbütünleşme testleri yapılmış, analizin geçerliliği de hata düzeltme modeliyle doğrulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda hava kargo yük trafiği ile sera gazı emisyon serileri arasında pozitif ve anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Hata düzeltme modeliyle modelin sınaması da ayrıca yapılmıştır. Hava kargo sektörünün Türkiye ekonomisi için önemi ortaya konmuş hem sektörün dengeli büyümesi hem de sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik optimal çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca sektördeki büyümenin sürdürülebilirliği konusunda alınabilecek önlemler tartışılarak bu konuda yapılacak olan çalışmalara da bir temel oluşturulmak hedeflenmiştir.Keywords
Hava Kargo, Sera Gazı Emisyonları, Eşbütünleşme

Abstract

With the globalization policies implemented after 1980, the importance of international trade has increased. Competition between companies is now made on an international scale. With the increase in foreign trade, the sectors related to the transportation of goods subject to foreign trade are also growing rapidly. The growth in the air cargo sector in recent years has also been remarkable. Technological developments and the increasing importance of speed in international trade rush up the growth of the sector. Especially when tackled on the basis of the value of transported cargo, the growth in the air cargo sector becomes more evident. Developments in the air cargo sector bring along discussions about the sector's greenhouse gas emissions. The problem of climate change caused by the increase in greenhouse gas emissions has now become an international issue and all countries have attempted to find a common solution to this issue. Turkey's economy, integrated into the globalization process, with decisions of January 24 and adopted a growth model based on exports as a growth model. In this context air cargo sector, also it is of great importance for Turkey. The purpose of this study is to the impact on greenhouse gas emissions of air cargo traffic in Turkey is to investigate. In the study, cointegration tests were carried out both without and under structural breaks, the validity of the analysis has also been verified by the error correction model. As a result of the analysis, a positive and significant cointegration relationship was found between air cargo freight traffic and greenhouse gas emission series. Testing of the model with the error correction model was also made. It has demonstrated the importance for Turkey's economy of the air cargo sector, efforts were made to offer optimal solutions for both the balanced growth of the sector and the reduction of greenhouse gas emissions. In addition, by discussing the measures that can be taken regarding the sustainability of the growth in the sector, it is aimed to create a basis for the studies to be carried out on this subject.Keywords
Air Cargo, Greenhouse Gas Emission, Cointegration

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri