Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZERBAYCAN AŞIK SANATINDA GÜZELLEME TÜRÜ
(BEAUTY GENRE IN AZERBAIJANI ASHUG ART )

Author : Kamala ATAKISHIYEVA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 114-120
DOI Number: :
Cite : Kamala ATAKISHIYEVA , (2021). AZERBAYCAN AŞIK SANATINDA GÜZELLEME TÜRÜ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 114-120. Doi: .


Summary

Azerbaycan aşık sanatı çalışmasındaki temel sorunlardan biri türl?rin sınıflandırılmasıyla ilgilidir. Bu açıdan hem müzikoloji hem de edebi folklorşünaslık alanında aşık sanatındaki şiirsel ve müzik türlerinin çeşitli kriterlerden sınıflandırılması konusunda kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Azerbaycan müzikolojisindeki aşık havalarının sınıflandırılması öncü E.Eldarova tarafından yapılmış, daha sonra T.Mammadov, İ.Köçerli ve diğerleri tarafından yapılmıştır. Aşık sanatındaki müzik türlerinden biri de güzellemü türüdür. Güzellemelerin pek çok türü var. Bu türler farklı kriterlere göre gruplandırılmıştır. Böylelikle bazı aşıkların isimleriyle bağlantılı güzellemeler, bölgelerle ilgili güzellemeler ve destanın kahramanlarının isimleriyle bağlantılı güzellemeler vardır. Güzelleme türünü hem şiir hem de müzik açısından nitelendirirken, öncelikle türün imge-duygusal içeriği ön plana çıkmaktadır. Çünkü türün içeriği her iki açıdan da tam olarak aynı konuma sahip. Güzellemelerin özelliği olan şiirsel bir tür eklemedir. Bu türün temel özellikleri, müzik dilinin bölgesel özelliklerine yansıtılabilir. Güzelleme havalarının çoğu (Aşık Penah güzellemesi ait diğil) Segah intonasyonlarına dayanmaktadır. Segah makamının lirik ve hüzünlü bir karaktere sahip olduğu bilinmekte ve bu moda dayalı müzik örnekleri de bu karakter çemberini kapsamaktadır. Güzelleme havalarının bu makama dayalı olması ve aynı karakterde olması, aşık ve muğam sanatı arasındaki daha derin bağın bir göstergesidir. Bu nedenle, güzelleme havası türü de dahil olmak üzere, aşık sanatındaki tüm türler, bir dizi genel ve bireyesel sınıflandırma kriterini ifade eder. Genel kriterler havanın yarandığı yeri, yaratan ve ya ait olduğu şahıs, şiirsel metni vb.gibi göstergelere göre gruplamadır. Şiirsel metni, imge-duygusal içeriğin belirli bir destanla veya belirli bir kişiyle bağlantılı olarak belirli güzelleme kriterleri oluşturulur. Ek olarak, performans tarzının etkisine dikkat etmek gerekir. Bu nedenle, herhangi bir aşık mühiti gibi, güzellemeler çevrenin yerel performans geleneklerinin, performans tarzlarının etkisini yansıtır.Keywords
aşık sanatı, güzelleme havası, şiirsel, müzik türleri, performans tarzı

Abstract

One of the main problems in the study of Azerbaijani ashug art is related to the classification of genres. From this point of view, extensive research has been done on the classification of poetic and musical genres in the art of ashug in both musicology and literary folklore. Classification of the air of ashug in Azerbaijani musicology was made by the pioneer E.Eldarova, and later by T.Mammadov,I.Kocharly and others. One of the music genres in the art of ashug is the genre of beauty. There are many types of beauties. These species are grouped according to different criteria. Thus? There are beauties associated with the names of some ashug’s, beauties related to regions, and beauties associated with the names of the heroes of the epic. While defining the beauty genre in terms of both poetry and music, first of all the image-emotional content of the genre comes to the fore. Because the content of the genre is exactly the same in both respects. It is a poetic addition that is characteristic of beauties. The main features of this genre can be reflected in the regional characteristics of the musical language. Most of the beauties (not belonging to the enchanting Penah beauty) are based on Segah intonations. It is known that the Segah makam has a lyrical and sad character and examples of music based on this mode include this character circle. The fact that the beauty airs are based on this mode and that they have the same character is an indicator of the deeper bond between the art of ashug and mugham. Therefore, all genres in the art of amorous, including the amenity type, express a set of general and individual classification criteria. General criteria are grouping according to indicators such as the place where the air is created, the creator or the person it belongs to, the poetic text, etc. Certain criteria of beauty of the poetic text, image-emotional content in connection with a particular epic or a particular person are established. In addition, it is necessary to pay attention to the influence of her performance style. Therefore, like any ashug environment, beauties reflect the influence of the local performance traditions and performance styles.Keywords
ashug art, beauty song, poetic, music genres, performance style

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri