Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜLTÜREL MİRASI ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE YENİDEN KURGULAMADA ALGISAL GERİDÖNÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF PERCEPTIONAL RETURNS IN RE-EDITING WITH AUGMENTED REALITY OF CULTURAL HERITAGE )

Author : Özlem VARGÜN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 141-158
DOI Number: :
Cite : Özlem VARGÜN , (2021). KÜLTÜREL MİRASI ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE YENİDEN KURGULAMADA ALGISAL GERİDÖNÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 141-158. Doi: .


Summary

Kültürel mirası bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak yeniden kurgulamak için günümüzde sınırsız olanaklar mevcuttur. Mobil uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, hologram teknolojileri, arayüz tasarım ve yazılımları kültürel mirasın yeniden kurgulanması ve görselleştirilmesinde sınırsız fırsatlardan birkaçıdır. Burada tek sorun temsil sorunsalıdır. Yani ortak belleğimizde fikir sahibi olduğumuz tarihi bir karakteri modelleyip, ses ve görüntü aracılığı ile yansıtmak o kadar da kolay değildir. Bu nedenle kültürel mirasın kurgulanması disiplinlerarası bir çalışmayı zorunlu kılar. Sonuçta ortaya çıkan ürünün değerlendiricisi genel kullanıcıdır. Kültürel miras artırılmış gerçeklikle yeniden kurgulandığında son kullanıcının tarihi algılayıp algılayamadığı, karakteri tanına bilirliği, tarihi bir yapı içinde arayüz yardımıyla dolaşıp algılayabildiği ölçüde başarılı sonuç elde edilmiş olur. Bu makalede Histourical AR mobil uygulamasının kullanıcılar üzerindeki tarih ve mekân algısı ile öğrenme ve motivasyonları incelenmektedir. Tarihin daha iyi algılanabilmesi için uygulamaya Ayasofya için bir video animasyon ile Fatih Sultan Mehmet’in 3D modeli eklenmiştir. Mekân algısı ise şu an bulunmayan Antik Roma Hipodromu (At Meydanı) 3D modellenmiş, kullanıcıların model içinde gezmeleri ve sanal mekânı deneyimlemeleri sağlanmıştır. Sonuçlar mülakat, gözlem ve anketlerle ölçümlenerek değerlendirilmiştir. 397 kişiye yapılan anketlerde mekân algısı; görsel ve semantik mekân algısı olarak ayrı ayrı ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Anketlerde kullanılan ölçekler, (zıt sıfat çiftlerinden oluşan) konuya uyarlanarak yeniden üretilmiştir. Daha önce kullanılan anketlere ek olarak yeni modeller üretilmiş ve bu modeller 5 kişilik odak grup çalışması ile yeniden değerlendirilmiştir. 1 saat 45 dakika süren görüşmede katılımcıların geri dönüşleri deşifre edilmiş yorumlar betimsel analizle sınıflandırılarak yorumlanmıştır. Odak gruptan çıkan ortak görüş karakterlerin günlük yaşamından değil, savaş halinden kesitlerle modellenmesinin karakteri daha doğru yansıtacağı yönünde olmuştur. Araştırma sonucunda 3D modeli yapılan hipodromun içinde (Telefon/tablet arayüzü ile) dolaşan kullanıcıların mekânı anlaşılır bulduğu, ilginç bir deneyim yaşadığı, mekânı tarihi gerçeklikte algılayabildiği sonucuna varılmıştır. Semantik mekân algısında ise kullanıcıya izletilen video sonrasında Fatih Sultan Mehmet’in 3D modeli incelemesi istenmiştir. Videodaki hikâyeyi izleyen kullanıcıların Ayasofya hakkında huzurlu hissettikleri, özgün ve kutsal bir mekân olarak algıladıkları görülmüştür. En fazla tarihi duyguyu bu video sonucunda hisseden kullanıcılar Ayasofya’nın görkemli ve heyecan verici bir mekân olarak algıladıkları görülmüştür. Odak gruba gösterilen 3D modeli etkileşimli şekilde kıyafetlerini ve yüzünü inceleyen kullanıcılar önceki modelden daha inandırıcı olduğu sonucuna varmışlardır.Keywords
Kültürel Miras, AR, Mekân Algısı, 3D Modelleme, Canlandırma

Abstract

Today, there are unlimited possibilities to reconstruct cultural heritage using information communication technologies. Mobile applications, virtual and augmented reality applications, hologram technologies, interface design and software are some of the unlimited opportunities for reconstructing and visualizing cultural heritage. The only problem here is representation. In other words, it is not that easy to model a historical character that we have an idea in our collective memory and reflect it through sound and image. For this reason, the construction of cultural heritage requires an interdisciplinary study. The evaluator of the resulting product is the general user. When the cultural heritage is reconstructed with augmented reality, successful results are obtained to the extent that the end user can perceive the history, recognize the character, and perceive it with the help of an interface in a historical structure. In this article, the perception of history and place on the users of the Histourical AR mobile application, and their learning and motivation are examined. In order to perceive the history better, a video animation for Hagia Sophia and a 3D model of Fatih Sultan Mehmet were added to the application. The perception of space, on the other hand, is 3D modeled at the Ancient Roman Hippodrome (Horse Square), allowing users to walk around the model and experience the virtual space. Results were measured and evaluated with interviews, observations and questionnaires. Spatial perception in the surveys conducted with 397 people; It has been measured and evaluated separately as visual and semantic space perception. The scales used in the questionnaires (consisting of opposite adjective pairs) were reproduced by adapting to the subject. In addition to the previously used questionnaires, new models were produced and these models were re-evaluated with a focus group study of 5 people. In the interview, which lasted for 1 hour and 45 minutes, the feedback of the participants was deciphered and the comments were classified and interpreted with descriptive analysis. The common view that emerged from the focus group was that modeling the characters not from their daily life but with sections from the war situation would reflect the character more accurately. As a result of the research, it was concluded that the users wandering inside the hippodrome (with the phone / tablet interface), which was made 3D model, found the place understandable, had an interesting experience, and could perceive the space in historical reality. In terms of semantic space perception, after the video, which is shown to the user, Fatih Sultan Mehmet was asked to examine the 3D model. It was observed that the users who watched the story in the video felt peaceful about Hagia Sophia and perceived it as a unique and sacred place. The users who felt the most historical feeling as a result of this video were seen to perceive Hagia Sophia as a magnificent and exciting place. Users who interactively examined the 3D model shown to the focus group, their clothing and face, concluded that it was more convincing than the previous model.Keywords
Cultural Heritage, AR, Space Perception, 3D Modeling, Animation

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri