Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PETROL VE GAZ ENDÜSTRISI TERMINOLOJISINDE BIR KELIME OLUŞTURMA SÜRECI OLARAK SON EK.
(SUFFIXATION AS A WORD-FORMATION IN OIL AND GAS INDUSTRY TERMINOLOGY. )

Author : Gulshan Aliyeva    
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
DOI Number: :
Cite : Gulshan Aliyeva , (). PETROL VE GAZ ENDÜSTRISI TERMINOLOJISINDE BIR KELIME OLUŞTURMA SÜRECI OLARAK SON EK.. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, , p. . Doi: .


Summary
Kelime oluşturma yöntemi (ön ek, son ek, kısaltma vb.), Sözdizimsel yöntem (terim oluşturma yöntemlerinin en üretkenlerinden biri olarak terminolojik ifadelerin oluşturulması) ve ödünç alma terimlerin oluşumunda önemli rol oynamaktadır. İlk temellerden veya genel sözcük birimlerinden yeni kelimelerin oluşturulması, dilin iç kaynaklarını kullanarak belirli bir terim sisteminde terim birimleri oluşturmanın geleneksel yollarından biridir. Terimlerin yapısında yer alan son ekler ve ön ekler, kural olarak genel morfolojik fondan ödünç alınır. Morfolojik yolla yeni bir terimin oluşumu, türetme ekleri - son ekler, ön ekler ve ayrıca özler - yardımıyla bir veya birkaç kök temelinde gerçekleşir. Çalışma, bir köke eklendiğinde, bir türetme ekinin aşağıdaki işlevlerle karakterize edildiğini göstermektedir: 1) farklı bir anlama sahip türetilmiş bir belirteç sağlamak; 2) oluşturan sapın sözcük ve dilbilgisel yapısını değiştirmek; 3) biçimlendirici temeli konuşmanın bir bölümünden diğerine dönüştürmek. Bu işlevlerden en az biri, bir kelimenin belirli bir morfeminin özelliği değilse, bu bir türevsel ek değildir. Petrol ve gaz endüstrisinde İngilizce terminoloji eki sürecini analiz etmek için, petrol ve gaz endüstrisinin 2117 terimi işlenmiş, bilimsel ve teknik metinler ve çeşitli sözlüksel kaynaklardan seçilmiştir. Makale, çalışmanın sonuçlarını göstermektedir - İngilizce petrol ve gaz endüstrisinde isimlerin, sıfatların, fiillerin, zarfların son ek kelime oluşumu gibi son eklerin eklenmesiyle oluşturulan, çalışılan terim birimlerinin toplam sayısından seçilen terimlerin örnekleri, sayıları ve terim yüzdeleri.

Keywords
terimler, son ek, petrol ve gaz endüstrisi, oluşum

Abstract
The word-formation method (prefixation, suffixation, abbreviation etc.), the syntactic method (the formation of terminological phrases as one of the most productive methods of term formation) and borrowing play a significant role in the formation of terms. The construction of new words from initial foundations or from general lexical units is one of the traditional ways of forming term units in a particular term system using the internal resources of the language. Suffixes and prefixes that are involved in the structure of terms are borrowed, as a rule, from the general morphological fund. The formation of a new term via morphological way occurs on the basis of one or several roots with the help of derivational affixes - suffixes, prefixes, and also substantives. The study shows that, when attached to a stem, a derivational suffix is characterized by the following functions: 1) providing a derived token with a different meaning; 2) changing the lexical and grammatical structure of the forming stem; 3) transforming the formative basis from one part of speech to another. If at least one of these functions is not characteristic of a certain morpheme of a word, it is not a derivational suffix. To analyze the process of English terminology suffixation in the oil and gas industry, 2117 terms of the oil and gas industry were processed, selected from scientific and technical texts and various lexicographic sources. The article shows the results of the study - examples, numbers and percentages of terms selected from the total number of studied term units, formed by adding suffixes, namely, suffix word formation of nouns, adjectives, verbs, adverbs in English oil and gas industry terminology.

Keywords
terms, suffix, oil and gas industry, formation

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri