Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 PANDEMİSİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE PSİKOSOSYAL DURUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
(THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE EDUCATION AND PSYCHOSOCIAL STATUS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS: THE CASE OF ISTANBUL )

Author : Deniz Acuner  Neşe Şekerci, Berra Pilavcı, Asena Bitar, Elif Güler, Tenzile Aytekin  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 268-285
DOI Number: :
Cite : Deniz Acuner Neşe Şekerci, Berra Pilavcı, Asena Bitar, Elif Güler, Tenzile Aytekin, (2022). COVID-19 PANDEMİSİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE PSİKOSOSYAL DURUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 19, p. 268-285. Doi: .


Summary

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde Türkiye’de 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitime ara verilmiş, ardından çevrimiçi (uzaktan) eğitime geçilmesine karar verilmiştir. Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi, çocukların fiziksel, bilişsel, psikososyal ve diğer tüm gelişim alanlarını etkilemiş, verilen eğitimin içeriğinde ve işleyişinde çeşitli değişimler ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı, Covid-19 pandemisinin ortaokul öğrencilerinin eğitimlerine ve psikososyal durumlarına etkisini incelemektir. Araştırma niteliksel bir çalışmadır. Veri toplama yöntemi olarak bireysel derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda İstanbul’da okuyan 12 ortaokul öğrencisi ile ailelerinden onam alınarak yarı yapılandırılmış soru formu doğrultusunda yüz yüze ve çevrimiçi olarak ortalama 30-60 dakika süren derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler deşifre edilerek betimsel analiz ve içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde MAXQDA bilgisayar yazılımı kullanılmıştır. Katılımcı ifadelerinden “çevrimiçi eğitim, sosyal yaşam, rutinler (günlük yaşam aktiviteleri) ve duygu durum” olmak üzere dört ana temada ve 23 kod oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin eğitim yaşantılarının ve psikososyal durumlarının pandemi sürecinden genel olarak olumsuz etkilendiği görülmüştür. Araştırmaya katılan İstanbul’da ortaokul düzeyinde eğitim gören öğrenciler; ev dışına çıkmak ve pandemiden önceki yaşantılarına geri dönmek istediklerini, uzaktan eğitim sürecinde sabahları daha geç uyandıklarını, pandemiden önceye kıyasla düzensiz beslendiklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte ders çalışma düzenlerinin ve ders işleyişinin değiştiğini, derslerden alınan verimin azaldığını, teknolojik yetersizliklerden dolayı derslerde problem yaşadıklarını ve bu problemlerden dolayı stres düzeylerinin arttığını, aileleriyle pandemi sürecinde daha fazla vakit geçirdiklerini ve evde kardeşlerinden kaynaklanan dikkat dağınıklığı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Gerekli önlemler alınarak yüz yüze eğitime geçilmesi önerilmektedir.Keywords
Covid-19 pandemisi, çevrim içi (uzaktan) eğitim, psikososyal durum, ortaokul öğrencileri

Abstract

In the Covid-19 pandemic, which has affected the whole world, education has been suspended in Turkey as of March 16, 2020, and then it has been decided to switch to online (distance) education. The transition to distance education during the pandemic process has affected children's physical, cognitive, psychosocial and all other developmental areas, and various changes have occurred in the content and functioning of the education provided. The purpose of this research is to examine the impact of the Covid-19 pandemic on the education and psychosocial status of secondary school students. This research is a qualitative study. Individual in-depth interview technique was used as the data collection method. In this context, face-to-face and online in-depth interviews lasting 30-60 minutes were conducted with 12 secondary school students studying in Istanbul, in line with the semi-structured questionnaire, with the consent of their families. The data obtained from the interviews were deciphered and evaluated with descriptive analysis and content analysis. MAXQDA computer software was used to analyze the data. Among the participant statements, four main themes and 23 codes were formed: "online education, social life, routines (activities of daily living) and mood". As a result of the analyzes made, it was seen that the educational experiences and psychosocial situations of the students were generally negatively affected by the pandemic process.Students studying at secondary school level in Istanbul participating in the research; They stated that they want to go out of the house and go back to their lives before the pandemic, that they wake up later in the mornings during the distance education process, and that they eat irregularly compared to before the pandemic. In addition, they stated that their study patterns and coursework changed, the efficiency of the lessons decreased, they had problems in the lessons due to technological inadequacies and their stress levels increased due to these problems, they spent more time with their families during the pandemic process and they experienced distraction from their siblings at home. It is recommended to switch to face-to-face training by taking the necessary precautions.Keywords
Covid-19 Pandemics, Online (Distance) Education, Psychosocial situation, secondary school students

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri