Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÖÇ OLGUSUNUN KÜLTÜREL BOYUTLARI VE ÇAĞDAŞ SANATA YANSIMALARI: TEMATİK BİR ANALİZ
(CULTURAL DIMENSIONS OF MIGRATION AND ITS REFLECTIONS ON CONTEMPORARY ART: A THEMATIC ANALYSIS )

Author : Ezgi TOKDİL    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 12-34
DOI Number: :
Cite : Ezgi TOKDİL , (2022). GÖÇ OLGUSUNUN KÜLTÜREL BOYUTLARI VE ÇAĞDAŞ SANATA YANSIMALARI: TEMATİK BİR ANALİZ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 19, p. 12-34. Doi: .


Summary

İnsanlığın tarihsel süreç içerisinde pek çok nedenle yaşadığı mekânı değiştirmesi toplumsal, ekonomik, kültürel, psikolojik ve sosyolojik değişimleri de beraberinde getirmiştir. İnsanın doğduğu ve yaşadığı yeri geride bırakması bireysel kimliği üzerinde olduğu kadar bütün olarak kültürel kimlik üzerinde de büyük etkiler yaratmış, insan ve çevre ilişkisi yeni bir boyut kazanırken, insan ve insan ilişkisi yeniden yapılanmış, ancak en önemli değişim insan ve toplum boyutunda yaşanmıştır. Tarım toplumlarından sanayi toplumlarına geçişte mevcut anlamında büyük boyutlu bir göç yaşanmış, bunun en önemli nedeni ekonomik kaygılar olmuştur. Diğer göç nedenleri arasında güvenlik kaygısı, daha iyi yaşam arzusu gibi nedenler gelmektedir. Göç aynı zamanda dikey ve yatay hareketlilik olmak üzere farklı boyutlarda gerçekleşmektedir. Göçün sonuçlarına bakıldığında ise çoğunlukla küçük yerleşim yerlerinden daha büyük yaşam merkezlerine doğru olan dikey hareketlilik toplumsal boyutta kent merkezlerinin nüfus yönünden artışına, konut yetersizliğinin ortaya çıkmasına, ekonomik kaygıların politik sorunlar doğurmasına neden olurken, bireysel boyutta bakıldığında kültürel kimliğin bozulması, göç eden bireylerin uyum sorunları yaşayarak kimliksizleşmesi, yalnızlaşması ve yabancılaşması gibi negatif çıktılar yarattığı görülmektedir. Bununla birlikte zorunlu göçe maruz kalan bireyler için bu durum yaşam boyu sürecek büyük travmalara neden olmaktadır. Göçün kültürel boyutları da farklı açılardan ele alınabilecek geniş kapsamlı bir konudur. Araştırmada çağdaş sanattan örnekleme alınan eserler üzerinden göç, kentleşme, gecekondulaşma gibi fiziksel durumlar ile göçmenlik, ötekilik durumu, kimliğin yok edilişi, yabancılaşma ve yalnızlaşma gibi psikolojik durumlar bu durum ve olgulara gönderme yapan göstergeler üzerinden oluşturulan şemalar yoluyla ilişkisel analiz edilmektedir. Son olarak göç durumunu kişisel olarak deneyimleyen sanatçıların eserlerinde yer alan göstergeler, temalar ve soruna yaklaşım biçimleri ile bu olguyu doğrudan deneyimlememiş sanatçıların eserlerindeki anlatı biçimi ve göstergeler karşılaştırmalı olarak ele alınıp, örnekleme alınan eserler üzerinden tematik bir analiz yapılarak ortak bir veriye ulaşmak hedeflenmiştir.Keywords
Göç, Toplumsal değişim, Dikey hareketlilik, Kültürel kimlik, Çağdaş sanat, Ötekilik durumu, Yabancılaşma, Kimliksizleşme

Abstract

Changing the place where humanity lived for many reasons in the historical process has brought social, economic, cultural, psychological and sociological changes. Leaving behind the place where people were born and lived had great effects on cultural identity as a whole, as well as on their individual identity. In the transition from agricultural societies to industrial societies, there has been a large-scale migration in the current sense, and the most important reason for this has been economic concerns. Other reasons for migration include security concerns and the desire for a better life. Migration also takes place in different dimensions, including vertical and horizontal mobility. Considering the results of migration, vertical mobility from small settlements to larger living centers causes an increase in population in urban centers, the emergence of housing shortages, and economic problems cause political problems. It is seen that it creates negative outcomes such as de-identification, isolation and alienation. However, for individuals who are subject to forced migration, this situation causes great traumas that will last a lifetime. The cultural dimensions of migration are also a broad subject that can be addressed from different perspectives. In the research, physical situations such as migration, urbanization, squatting, and psychological situations such as immigration, otherness, destruction of identity, alienation and loneliness are analyzed through diagrams created through the indicators that refer to these situations and phenomena. Finally, the indicators, themes and approaches to the problem in the works of artists who have personally experienced the immigration situation, and the narrative form and indicators in the works of artists who have not directly experienced this phenomenon, are handled comparatively, and it is aimed to reach a common data by making a thematic analysis on the works taken as a sample.Keywords
Migration, Social change, Vertical mobility, Cultural identity, Contemporary art, Otherness, Alienation, De-identification

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri