Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTELERDE STRATEJİK YÖNETİM KÜLTÜRÜ: 2021-2022 URAP TÜRKİYE SIRALAMASINDA YER ALAN BAZI ÜNİVERSİTELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
(STRATEGIC MANAGEMENT CULTURE in UNIVERCITIES: AN ANALYSİS of SOME UNIVERCITIES in URAP TURKEY RANKING 2021-2022 )

Author : İBRAHİM FIRAT  -  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 35-54
DOI Number: :
Cite : İBRAHİM FIRAT -, (2022). ÜNİVERSİTELERDE STRATEJİK YÖNETİM KÜLTÜRÜ: 2021-2022 URAP TÜRKİYE SIRALAMASINDA YER ALAN BAZI ÜNİVERSİTELER ÜZERİNE BİR İNCELEME. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 19, p. 35-54. Doi: .


Summary

Günümüzde birçok alanda yaşanan gelişim-değişim işletmelerin yönetimi üzerinde oldukça etkili olmuştur. Küreselleşen dünyada gelişim-dönüşümlere cevap verme ve artan rekabet ortamı işletmelerin klasik yönetim şeklinden ziyade stratejik şekilde yönetilmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu yüzden işletmelerde stratejik planlamanın yapılması bir zaruriyet halini almıştır. İşletmelerin gelecekteki nihai amaç ve hedeflerine ulaşmak için hazırladıkları stratejik planlarla hem mevcut kaynaklarını hem de potansiyel kaynaklarını daha etkin şekilde değerlendirebilmektedirler. Zira Türkiye’de tüm kamu idarelerine stratejik plan hazırlama ve bu plana uyma esası getirilmiştir. Kamu sektöründe yer alan işletmelerde genel olarak kamusal mal ve hizmetlerine kalitesine odaklanan stratejik yönetim özel sektörde kâr maksimizasyonuna odaklanmaktadır. Çalışmada 2021-2022 URAP (University Ranking by Academic Performance) Türkiye sıralamasında başlarda ve sonlarda yer alan ikişer devlet üniversitesi örneklem olarak seçilmiştir. Bu kapsamda URAP sıralamasında yer alan Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi çalışmada analiz edilmiştir. Çalışmada kamu işletmesi olarak değerlendirilen söz konusu üniversitelerin stratejik planlarının içerik analizi yöntemiyle nitel verilerin nicel verilere dönüştürülerek değerlendirilmesi, karşılaştırılması ve yorumlanması amaçlanmıştır. Özellikle stratejik yönetim kapsamında kullanılan kavramlar olan; stratejik yönetim, etkinlik, etkililik, verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık, performans, katılımcı yönetim, yönetişim, toplam kalite yönetimi, yerelleşme, SWOT analizi, portföy analizi, fayda-maliyet analizi, risk analizi, değer zinciri analizi, tedarik zinciri yönetimi, kıyaslama, dış kaynak kullanımı, kurum karnesi, öğrenen organizasyon, küçülme, kurumsal mühendislik, senaryo analizi gibi kavramların frekans analizi yapılmıştır. Bu kapsamda 2021-2022 URAP sıralamasında üst sıralarda yer alan üniversitelerin hazırlamış oldukları stratejik planların stratejik yönetim anlayışıyla daha fazla uyumlu oldukları anlaşılmıştır. Elde edilen çıktıların başta üniversiteler olmak üzere özel ve kamu kurum/kuruluşlarına bir öngörü sunması beklenmektedir.Keywords
Strateji, Stratejik Yönetim, Üniversitelerde Yönetim, URAP

Abstract

Today, the development and change in many fields have a great impact on the management of enterprises.. Responding to the change in development and increasing competition in the globalized world has led to the need for strategic management of companies instead of the traditional management style. Therefore, strategic planning has become a necessity in companies. With the strategic plans they create to achieve the ultimate goals of the company in the future, they can better evaluate both their existing and potential resources. In Turkey, the principle of creating a strategic plan and adhering to that plan was introduced for all public administrations in 2003. While strategic management in public enterprises generally focuses on the quality of public goods and services, in the private sector the focus is on profit maximization. In this study, two state universities that are at the beginning and end of Turkey's URAP (College Ranking by Academic Performance) 2021-2022 were selected as samples. In this context, the study analysed Hacettepe University, Middle East Technical University, Batman University and Siirt University, which are in URAP ranking. The aim of the study is to compare and interpret the strategic plans of these universities, which are considered as public enterprises, by converting the qualitative data into quantitative data using the content analysis method. In particular, the terms used in the context of strategic management; strategic management, effectiveness, efficacy, efficiency, accountability, transparency, performance, participative management, governance, total quality management, localization, SWOT analysis, portfolio analysis, cost-benefit analysis, risk analysis, value chain analysis, supply chain management, benchmarking, outsourcing, corporate scorecard, learning organization, downsizing, corporate engineering, scenario analysis a frequency analysis of concepts such as was performed. It is expected that the results obtained will provide a forecast especially universities and also private and public institutions/organizationsKeywords
Strategy, Strategic Management, Management in Universities, URAP

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri