Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN ETKENLER
(FACTORS AFFECTING THE PROFESSIONAL MOTIVATION OF TEACHERS )

Author : Bahadır GÜLBAHAR    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 180-200
DOI Number: :
Cite : Bahadır GÜLBAHAR , (2022). ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN ETKENLER. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 20, p. 180-200. Doi: .


Summary

Eğitimin her basamağında öğretmenin etkisi ve katkısı tartışılmazdır. Öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri birçok çalışma tarafından araştırılmıştır. Öğretmenler mesleki performanslarını en üst noktalara çıkaran en önemli etkenlerin başında mesleki motivasyonlarıdır. Tarihsel gelişimde yer alan yönetim teorilerinin evrimsel gelişiminde çalışan motivasyonunun oldukça önemli olduğu görülmüştür. Bu durum öğretmenlik mesleğinde de önemlidir. Eğitimde öğretmenlerin, motivasyonlarının arttıran ve azaltan durumlar tespit edilmelidir. Öğretmenler mesleki motivasyonlarını daha çok içsel motivasyon kaynaklarından mı yoksa dışsal motivasyon kaynaklarından mı alır araştırma da bu sorunun cevabı aranmıştır. Bu araştırmanın doğasına uygun olarak nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu ortaokullarda görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri betimsel analizle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin motive eden ve başarılı olmalarını sağlayan güçlü, lider özelliklerine sahip, hoşgörülü yönetici desteğidir. Belirtilen görüşlerin çoğunluğunun insan ilişkileri ve insan nitelikleri üzerine olduğu görülmektedir. İçsel motivasyon davranışın sürekliliğini sağlarken dışsal motivasyonun içsel motivasyonu destekleyen önemli bir unsur olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında fiziksel şartlar, ekonomik koşullar, öğrenci ilgisi, veli desteği gibi dışsal unsurlar da öğretmenler açısından önemli yer tutmaktadır.Keywords
Motivasyon, Mesleki Motivasyon, Öğretmenler.

Abstract

The influence and contribution of the teacher in every step of education is indisputable. Professional competencies of teachers have been investigated by many studies. Teachers' professional motivation is one of the most important factors that maximize their professional performance. It has been seen that employee motivation is very important in the evolutionary development of management theories in historical development. This is also important in the teaching profession. In education, situations that increase or decrease the motivation of teachers should be determined. The answer to this question has been sought in the research whether teachers get their professional motivation mostly from internal or external motivation sources. In accordance with the nature of this research, phenomenology, one of the qualitative research designs, was used. The study group of the research consists of teachers working in secondary schools. A semi-structured interview form developed by the researcher was used as a data collection tool. Research data were analyzed by descriptive analysis. As a result of the research, it is the tolerant administrator support with strong leadership characteristics that motivates teachers and enables them to be successful. It is seen that the majority of the views expressed are on human relations and human qualities. It has been concluded that while intrinsic motivation ensures the continuity of behavior, extrinsic motivation is an important element that supports intrinsic motivation. In addition, external factors such as physical conditions, economic conditions, student interest and parent support have an important place for teachers.Keywords
Motivation, Professional Motivation, Teachers

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  EYLÜL sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  TEMMUZ sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri