Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ÖĞRENME ÇALIŞMALARI: BİR META SENTEZ ARAŞTIRMASI
(OUT-OF-SCHOOL LEARNING STUDIES FOR SCIENCE EDUCATION: A META-SYNTHESIS STUDY )

Author : Hanife ÇETİNGÜNEY  Prof. Dr. Uğur BÜYÜK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 93-121
DOI Number: :
Cite : Hanife ÇETİNGÜNEY Prof. Dr. Uğur BÜYÜK, (2022). FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ÖĞRENME ÇALIŞMALARI: BİR META SENTEZ ARAŞTIRMASI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 19, p. 93-121. Doi: .


Summary

Yakın geçmişimizde başlayan, kısa sürede küresel bir sorun haline gelen koronavirüs salgınında Dünya genelindeki vaka sayısı 470 milyonu aşarken vefat sayısı ise 6 milyon seviyelerine gelmiştir. Hayatın birçok alanını olumsuz etkileyen bu durumeğitimin insan boyutunu oluşturan öğretmen ve öğrencileri de olumsuz etkilemiştir. Yaşanan sıra dışı bu durum ve gelişimini hızla sürdüren teknoloji, fen eğitiminde okul dışı öğrenmenin gerekliliğini öne çıkarmaktadır. Bu düşünceden hareketle çalışma 2016-2021 yılları arasında Türkiye’de ve Uluslararası alanda yayımlanan fen eğitiminde okul dışı öğrenmeyi içeren lisansüstü tez ve makalelerin incelenmesini amaçlamıştır. Nitel araştırma desenlerinden meta sentez ile yürütülen çalışmanın verilerinin toplanmasında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi, TR-Dizin, Proquest Dissertations and Thesis Abst&FT ile Google Akademik, Scholar Works, Eric, Science Direct gibi ulusal ve uluslararası birçok veri tabanlarından yararlanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda Türkiye’de yapılmış 64 araştırma, uluslararası alanda yapılmış 42 araştırma ile toplam 106 araştırmaya ulaşılmıştır. Tez ve makalelerin meta sentezinde çalışmaların; türü, yılı, araştırma yöntemi, deseni, çalışma grubu ya da örneklemi, örneklem belirleme yöntemleri, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri ve konu alanları dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgular şekil ve tablolar ile sunulmuştur. Türkiye’de yapılan çalışmaların daha çok makale türünde olduğu, Covid-19 salgını sonrası artış gösterdiği ve ağırlıklı olarak nicel yöntemin tercih edildiği; uluslararası çalışmaların makale türünde olduğu, salgın öncesinde artış gösterdiği ve ağırlıklı olarak nicel yöntemin tercih edildiği tespit edilmiştir. Çalışma grupları açısından bakıldığında hem Türkiye’de hem de uluslararası alandayapılan çalışmalarda katılımcı grubun öğrenciler olduğu, çalışma gruplarının belirlenmesinde amaçlı örneklem türünün kullanıldığı ve örneklem büyüklüğünün 1-50 arasında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Çalışma konusunun ise Türkiye’de yapılan ve araştırmaya dâhil edilen çalışmalarda görüş belirlemek istendiği, uluslararası yapılan ve araştırmaya dâhil edilen çalışmalarda ise öğrenme üzerindeki etkisi belirlenmek istendiği tespit edilmiştir. Türkiye’de yapılan çalışmalarının verilerinin ağırlıklı olarak görüşme formu ile toplandığı ve içerik analizi ile çözümlendiği ancak uluslararası alanda çalışmaların verilerinin anket aracılığı ile toplandığı ve bağımlı gruplar t testi ile çözümlendiği görülmüştür. Çalışmalar 2016-2021 yılları arası ve fen eğitimi ile sınırlandırılmış olup elde edilen bulgular ışığında öneriler sunulmuştur.Keywords
Fen eğitimi,Okul dışı öğrenme, Dört duvar dışı öğrenme, Meta-sentez

Abstract

In the recent coronavirus epidemic, which has become a global problem in a short time, the number of cases worldwide has exceeded 470 million, while the number of deaths has exceeded 6 million. This situation, which negatively affects many areas of life, also negatively affected the teachers and students who make up the human dimension of education. This extraordinary situation and the rapidly developing technology highlight the necessity of out-of-school learning in science education. Based on this idea, the study aimed to examine the postgraduate theses and articles that included out-of-school learning in science education published in Turkey and internationally between the years 2016-2021. Many national and international databases such as Higher Education Council (YÖK) National Thesis Center, TR-Dizin, Proquest Dissertations and Thesis Abst&FT and Google Academic, Scholar Works, Eric, Science Direct were used to collect the data of the study, which was conducted with meta-synthesis, one of the qualitative research designs. In line with the aim of the study, a total of 106 studies were reached, with 64 studies conducted in Turkey and 42 studies conducted in the international arena. Studies in meta-synthesis of theses and articles; type, year, research method, design, study group or sample, sampling methods, data collection tools, data analysis methods and subject areas were taken into consideration. Obtained findings are presented with figures and tables. The studies conducted in Turkey are mostly in the type of articles, increased after the Covid-19 outbreak and predominantly the quantitative method is preferred; It has been determined that international studies are in the type of articles, increase before the epidemic, and mostly the quantitative method is preferred. In terms of study groups, it has been determined that the participant group is students in studies conducted both in Turkey and internationally, purposeful sampling type is used in determining the study groups, and the sample size is concentrated between 1-50. It has been determined that the subject of the study is to determine an opinion in the studies conducted in Turkey and included in the research, and the effect on learning in the studies conducted internationally and included in the research. It has been seen that the data of the studies conducted in Turkey were mainly collected by interview form and analyzed by content analysis, but the data of the studies in the international field were collected through questionnaires and the dependent groups were analyzed with the t-test. The studies were limited to the years of 2016-2021 and science education, and suggestions were presented in the light of the findings.Keywords
Science education, Out-of-school learning, Learning outside The four walls, Meta-synthesis

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri