Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN HEDEFLERİNE ULAŞMALARINDA MOTİVASYONUN ROLÜ
(THE ROLE OF MOTIVATION IN REACHING THE GOALS OF STUDENTS PREPARING FOR UNIVERSITY EXAMS )

Author : Zafer GÜLSAR    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 201-213
DOI Number: :
Cite : Zafer GÜLSAR , (2022). ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN HEDEFLERİNE ULAŞMALARINDA MOTİVASYONUN ROLÜ . Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 20, p. 201-213. Doi: .


Summary

Türkiye’de üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler okumak istedikleri programlara yerleşmede zorluklar çekmektedir. Söz konusu durumun öğrencilerin öğrenimleri boyunca edindikleri yetersiz akademik becerilerinin yanında motivasyon eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı nicel veriler elde ederek öğrencilerin motivasyon çalışmaları sonucunda başarıya ulaşabilme düzeylerini saptamaktır. Çalışma Ocak 2021’de Ankara’da hizmet veren bir üniversite hazırlık merkezinde yürütülmüştür. Nicel araştırma bu çalışmanın yöntemini oluşturmuştur. Rastgele seçilen öğrencilere 40 soruluk anket uygulanarak üniversite hazırlık merkezlerine giden öğrencilerde motivasyonun etkisi araştırılmıştır. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 istatiksel analiz programından yararlanılmıştır. Ankette sorulan sorulardan 17’si değerlendirmeye uygun görülüp 5 boyuta ayrılarak incelemeye tabii tutulmuştur. Araştırma kapsamında üniversite hazırlık merkezlerine giden öğrencilerin kurumsal aktiviteler sonucunda motivasyonlarının sağlanması ile hedeflerine ulaştıkları görülmüştür. Motivasyonları eksik, akademik becerileri yetersiz öğrencilerin motive edilerek ivedilikle bir plan dahilinde yönlendirilmelerinin önemli olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin içinde bulundukları parametrelerin analiz edilerek motivasyonlarının artırılması hedeflerine ulaşmalarında etkili olmuştur. Sonuç olarak üniversite hazırlık merkezlerine giden öğrencilerin gösterdikleri çalışma motivasyon düzeyleri, hedefe ulaşma motivasyon düzeyleri ve genel motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ortaya konan fikrin geçerliliği; üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin motive edilerek planlı çalışmaları neticesinde gelecekte yapmak istedikleri mesleklere kavuşabileceklerini göstermiştir.Keywords
Motivasyon, Hedefe Ulaşma, Üniversite Sınavlarına Hazırlanan Öğrenciler

Abstract

Students preparing for the university entrance exam in Turkey have difficulties in getting into the programs they want to study. It is thought that this situation is caused by the insufficient academic skills of the students during their education as well as the lack of motivation. The aim of this study is to determine the level of success of students as a result of motivation studies by obtaining quantitative data. The study was carried out in a university preparation center serving in Ankara in January 2021. Quantitative research formed the method of this study. The effect of motivation on students who go to university preparation centers was investigated by applying a 40-question survey to randomly selected students. SPSS 22.0 statistical analysis program was used in the evaluation of the collected data. 17 of the questions asked in the questionnaire were considered suitable for evaluation and were examined by dividing them into 5 dimensions. Within the scope of the research, it was observed that the students who went to university preparation centers achieved their goals by providing their motivation as a result of institutional activities. It has been understood that it is important for the students who lack motivation and insufficient academic skills to be motivated and directed within a plan immediately. Increasing the motivation of the students by analyzing the parameters they were in was effective in reaching their goals. As a result, it has been determined that the students who go to university preparation centers have high levels of study motivation, motivation to reach the goal and general motivation. The validity of the idea presented; It has been shown that students who are preparing for the university exam will be motivated and can achieve the professions they want to do in the future as a result of their planned studies.Keywords
Motivation, Achieving Goals, Students Preparing for University Exams

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  EYLÜL sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  TEMMUZ sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri