Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MARKA GÜVENİ VE HİZMET KOLAYLIĞININ, MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İLE YAPAY ZEKÂ TABANLI MOBİL UYGULAMALAR İLİŞKİSİ: ÖZEL BİR BANKA MÜŞTERİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA
(THE RELATIONSHIP OF THE EFFECT OF BRAND TRUST AND SERVICE CONVENIENCE ON CUSTOMER LOYALTY WITH AI BASED MOBILE APPLICATIONS: RESEARCH ON A PRIVATE BANK CUSTOMERS )

Author : ŞİMAL ÇELİKKOL  ÖZGÜR GÜRSES  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 122-139
DOI Number: :
Cite : ŞİMAL ÇELİKKOL ÖZGÜR GÜRSES, (2022). MARKA GÜVENİ VE HİZMET KOLAYLIĞININ, MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İLE YAPAY ZEKÂ TABANLI MOBİL UYGULAMALAR İLİŞKİSİ: ÖZEL BİR BANKA MÜŞTERİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 19, p. 122-139. Doi: .


Summary

Dünya’da ve Türkiye’de bankacılık sektörü, özellikle son çeyrek yüzyılda iletişim teknolojileri kapsamında ortaya çıkan gelişim, genişleme ve yeniliklerin hızına ayak uydurmakta en büyük başarıyı sağlayan sektörlerden biri olarak görülmektedir. Dijital dönüşüm sektör raporlarında bankacılık sektörünün üçüncü sırada yer alarak, %87,5 oranıyla ilk üç sektör içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bu araştırmanın evrenini İstanbul’da özel bir bankanın proaktif Yapay Zekâ tabanlı mobil bankacılık uygulaması hizmetini kullanan 218 müşterisi oluşturmaktadır. Araştırmada; bilimsel araştırma türlerinden biri olan açıklayıcı araştırma yöntemi uygulanmaktadır. Araştırma katılımcılılarının demografik verileri, frekans analizi ile açıklanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi kullanılarak, değişkenlerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri incelenmiştir. Regresyon ve Korelasyon analizi yapılarak değişkenler arasındaki ilişkilerin yönü ve etkisi incelenmiştir. Son olarak da t-testleri yapılmış ve araştırma modelinin hipotezleri sınanmıştır. Araştırmanın bulgularında; özel bir bankanın mobil bankacılık hizmetlerini kullanan müşterilerin, müşteri sadakati oluşumunda, marka güveninin mobil bankacılık hizmetleri kullanan müşterilerin sadakat algısı üzerinde görece diğer değişkenlere göre daha az etkisi olduğu görülmüştür. Bununla birlikte tüm bu faktörlerin müşteri sadakati yaratmada pozitif yönde bir etkisinin olduğu, ayrıca yapay zekâ tabanlı mobil bankacılık uygulamasının da müşteri sadakati üzerinde pozitif yönde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Mobil Bankacılık, Marka Güveni, Hizmet Kolaylığı, Yapay Zekâ, Müşteri Sadakati

Abstract

The banking sector in the world and in Turkey, especially in the last quarter century, is seen as one of the sectors that has achieved the greatest success in keeping up with the pace of development, expansion and innovations within the scope of communication technologies. In the digital transformation sector reports, the banking sector is seen to be ranking the third of the top three sectors with a ratio of 87.5%. The universe of this research consists of 218 customers who use the proactive Artificial Intelligence-based mobile banking application service of a private bank in Istanbul. In the research; the descriptive research method, which is one of the scientific research types, is applied. The demographic data of the research participants were explained by frequency analysis. Using the explanatory factor analysis and reliability analysis, the validity and reliability analysis of the variables were examined. The direction and the effect of the relationships between variables were examined by performing regression and correlation analysis. Finally, the hypotheses of the research were tested with t-tests. In the findings of the research; it has been seen that, on the formation of customer loyalty of customers using mobile banking services of a private bank, compared to other variables brand trust has less effect on the perception of loyalty of customers using mobile banking services. In addition, it has been concluded that all of these factors have a positive effect on customer loyalty and artificial intelligence-based mobile banking application also has a positive effect on customer loyalty.Keywords
Mobile Banking, Brand Trust, Service Convenience, Artificial Intelligence, Customer Loyalty

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri