Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL YILDIRMANIN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL INJURY ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND INTENTION TO LEAVE IN THE BANKING SECTOR )

Author : AYŞE ELİF YAZGAN  Gamze Çimen FEDAİ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 28-51
DOI Number: :
Cite : AYŞE ELİF YAZGAN Gamze Çimen FEDAİ, (2022). BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL YILDIRMANIN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ . Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 28-51. Doi: .


Summary

Örgütsel yıldırma kavramı, bulunulan topluluk içerisinde belirli bir kişinin hedef alınarak, o kişiyi sürekli biçimde rahatsız etme, psikolojik şiddet uygulama, bezdirme, huzursuz etme gibi kavramları içermektedir. Örgütsel yıldırmaya uğrayan kişi yeterli motivasyonu sağlayamaz ve verimi düşer. Örgütsel özdeşleşme, çalışanın kurumunu benimsemesi, kendisini kurumuyla bir bütün olarak görmesi şeklinde tanımlanabilir. Örgütsel özdeşleşme, çalışma hayatında çok önemsenen faktörlerden birisidir. Örgütsel özdeşleşme seviyesi yüksek olan bireylerle çalışmak hem birey hem örgüt için çok önemlidir. İşten ayrılma niyeti ise, çalışanın bulunduğu örgüt içerisinden kendi isteğiyle ayrılma isteğidir. Çalışanın işten ayrılma niyetinde olması, yetenekli ve deneyimli iş gücünün kaybedilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı örgütsel yıldırmanın örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinin incelenmesidir. Bu doğrultuda Konya'da faaliyet gösteren kamu, katılım ve özel banka çalışanlarından 386 kişi ile anket yapılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız t-testi, tek yönlü varyans analizi, Pearson çift yönlü korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde örgütsel yıldırma ile örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve örgütsel yıldırmanın, örgütsel özdeşleşme ile pozitif, işten ayrılma niyeti ile negatif yönlü ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Örgütsel Yıldırma, Örgütsel Özdeşleşme, İşten Ayrılma Niyeti, Bankacılık Sektörü

Abstract

The concept of organizational intimidation includes such concepts as constantly disturbing that person, using psychological violence, harassing, unsettling, by targeting a specific person within the community in which they are located. A person who has been subjected to organizational intimidation cannot provide sufficient motivation and his efficiency decreases. Organizational identification can be defined as the employee's adoption of his institution, seeing himself as a whole with his institution. Organizational identification is one of the most important factors in working life. Working with individuals with a high level of organizational identification is very important for both the individual and the organization. The intention to leave work is the desire to leave the organization in which the employee is located voluntarily. The reason for the employee's intention to leave work is also very important in order not to lose a talented and experienced workforce. The aim of this study is to examine the effect of organizational mobbing on organizational identification and turnover intention. In this direction, a survey was conducted with 386 people from public, participation and private bank employees operating in Konya. Independent t-test, one-way analysis of variance, Pearson two-way correlation analysis and multiple regression analysis were used in the analysis of the data. As a result of the analyzes, it was determined that there is a significant relationship between organizational mobbing, organizational identification and intention to leave, and that organizational mobbing has a positive relationship with organizational identification and a negative relationship with intention to leave.Keywords
Organizational Intimidation, Organizational Identification, Intention To Leave Work, Banking Sector

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri