Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Askeri Darbeleri Mümkün Kılan Sebepler: Türkiye İncelenmesi
(Reasons Enabling Military Coups: A Study of Turkey )

Author : HASAN AKAY    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 67-84
DOI Number: :
Cite : HASAN AKAY , (2022). Askeri Darbeleri Mümkün Kılan Sebepler: Türkiye İncelenmesi. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 67-84. Doi: .


Summary

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nin toprak bakiyesi üzerine kurulmuş ve yönetim mekanizmalarını bu doğrultuda oluşturmuştur. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti kuruluş sürecine askeri üniformalarla girmiş, halkın yönetimi devlet sisteminde kurumsallaşmalar tamamlanıncaya veya olgunlaşıncaya kadar bu askeri üniforma görüntüsü devam etmiştir. 1920’li yıllarda devlet yönetimindeki kıyafetlerde sivilleşmeler yaşansa da liderlerin zihniyet ve beklentilerinde fazla bir değişim yaşanmamıştır. Ancak tarihsel süreç halkın devlete ve devlet yönetimine bakış açılarını sivilleşme lehine dönüştürmüştür. II. Dünya Savaşı sonucu ile başlayan dünya üzerindeki kutuplaşmalar; Türkiye ekonomisinin bu kutuplaşmalar karşısındaki savunmasız, kırılgan ve yoksul yapısı bahsi geçen dönüşümü tetikleyen unsurlardan birkaçı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tek partili yönetimden sıyrılma sinyallerini de bu dönemde vermeye başlamıştır. Ancak Türkiye, siyasi tarih sürecinde Cumhuriyet sistemini ara ara sekteye uğratan olaylar yaşamıştır. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet gibi temel dinamiklerin yara almaması için askeri vesayet, bu dinamikleri ortadan kaldırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti günümüze kadar halkın onayını alan yönetimleri doğrudan pasivize etmiş 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 darbeleri ile karşılaşmış ve acı sonuçlarını Cumhuriyetin ana unsuru olan halk çekmiştir. Gerçekleştirilen bütün askeri müdahaleler mutlaka çeşitli sebeplere dayandırılmıştır. Askeri darbelerde failler, sebeplerin neler olduğundan ziyade darbeyi meşrulaştıracak sonuçlara vurgu yapmıştır ve her darbe domino etkisi gibi bir sonraki darbeye referans teşkil etmiştir. Askeri vesayet, sivil yönetim üzerinden hegemonya kurma eğilimini, sebeplerden ziyade sonuçlara odaklanma manipülasyonu üzerinden yapmak istemiştir. Çünkü temel gerçektir ki, asker açısından sebeplerin olmadığı bir durumda halka gösterilecek sonuçlar bulunmayacaktır. Bu çalışmada 1960, 1971, 1980 ve 1997 askeri darbelerine bazı dönemlerde referans, bazı dönemlerde ilham kaynağı olan sebeplerin neler olduğu daha sonra da bu sebepleri değerlendirmek/ tartışmak amaçlanmaktadır.Keywords
Türkiye, Asker, Darbe

Abstract

The Republic of Turkey was founded on the territorial remnants of the Ottoman Empire and established its administrative mechanisms in this direction. However, the Republic of Turkey entered the establishment process with military uniforms, and this military uniform image continued until the institutionalizations in the state system of people's administration were completed or matured. Although there was a civilianization in the dress code of the state administration in the 1920s, there was not much change in the mentality and expectations of the leaders. However, the historical process has transformed the people's perspectives on the state and state administration in favor of civilianization. The polarizations in the world that started with the result of World War II; The vulnerable, fragile and poor nature of the Turkish economy in the face of these polarizations have been a few of the factors that triggered this transformation. The Republic of Turkey began to give signals of getting rid of the one-party administration in this period. However, in the process of political history, Turkey has experienced events that have interrupted the Republican system from time to time. Military tutelage has eliminated these dynamics in order to prevent fundamental dynamics such as republic, democracy and justice from being damaged. The Republic of Turkey has directly pacified the administrations that have received the approval of the people until today, faced with the coups of May 27, 1960, March 12, 1971, September 12, 1980 and February 28, 1997, and the people, who are the main element of the Republic, suffered the painful consequences. All military interventions carried out are necessarily based on various reasons. In military coups, the perpetrators emphasized the consequences that would legitimize the coup rather than what the reasons were, and each coup, like the domino effect, referenced the next coup. Military tutelage wanted to make the tendency to establish hegemony through civilian rule through manipulation of focusing on results rather than causes. Because it is a fundamental fact that in the absence of reasons for the soldier, there will be no results to be shown to the people. In this study, it is aimed to refer to the military coups of 1960, 1971, 1980 and 1997 in some periods, what are the reasons that inspired them in some periods and then to evaluate/ discuss these reasons.Keywords
Turkey, Soldier, Coup

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri