Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAFKAS CEPHESİ HARP TARİHİ MÜZESİ ASKERİ GİYSİ ve TAMAMLAYICI UNSURLARININ İNCELENMESİ
(THE CAUCASUS FRONT WAR HISTORY MUSEUM EXAMINATION OF MILITARY CLOTHING AND COMPLEMENTARY ELEMENTS )

Author : Emine ERDOĞAN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 173-182
DOI Number: :
Cite : Emine ERDOĞAN , (2022). KAFKAS CEPHESİ HARP TARİHİ MÜZESİ ASKERİ GİYSİ ve TAMAMLAYICI UNSURLARININ İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 173-182. Doi: .


Summary

Giysi estetik özellikleri yansıtmanın yanı sıra birçok güçlü anlamı içeren olgudur. Bu olgu kişinin yaşadığı kültüre ve coğrafyaya göre değişkenlik gösterir. Geçmişten günümüze giysi, kişinin kimliğini yansıtan öğelerden bir tanesi olmuş ve kişinin toplumdaki yerini ve sorumluluğunu belirlemede araç görevini üstlenmiştir. Askeri giysiler, büyük savaşların yaşandığı dönemlerde, anlam ve estetiğin yanı sıra hem sosyal bir işaret olmuş hem de işlevsel özellikleri oldukça önem taşımıştır. Eski çağlardan bu yana giysi, aidiyetin en önemli sembollerinden biri olmuştur. Askeri giysilerde görülen; renk, kumaş yapısı, form, aksesuar, aksesuarlarındaki işçilik ve temalar (motif, figür vb.) askeri giysilerin ait olduğu devletin; dini, kültürü, ekonomisi, gücü, yaşadığı sınırlar hakkında bilgiler vermektedir. Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi Cumhuriyetin ilanına kadar birçok kanlı ve acı olaya şahitlik etmiştir. Birçok odacıktan oluşan Müze’nin her odasında savaşın zorluğunu yansıtan askeri giyimli figürler ve alanlar sergilenmektedir. Çalışmada, geçmişte “Kanlı Tabya” olarak bilinen ve Rus’ların saldırılarına karşı Kars şehrinin müdafaa edilmesinde önemli bir yere sahip olan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nde bulunan askeri giysiler ve bu giysileri tamamlayan; silah, bıçak, barutluk vb. unsurlar incelenmiştir. Bu inceleme esnasında Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi arşivinde bulunan envanter kayıtlar ve fotoğraflar incelenerek askeri giysiler ve bu giysileri tamamlayan unsurlar yorumlanmaya çalışılmıştır. İncelemeye alınan giysiler ve giysi aksesuarları; üst bedene giyilenler, alt bedene giyilenler, başa giyilenler, ayağa giyilenler ve tamamlayıcı unsurlar (nişan, apolet, silah, kemer, düğme, kuşak, çorap, barutluk vb.) şeklinde başlıklar halinde incelenmiştir. Müze arşivinde bulunan envanter belgeleri dönemin askeri giysileri üzerine net bilgi vermediğinden dolayı alan ve literatür taramaları yapılarak askeri giysiler açıklanmaya çalışılmıştır.Keywords
Kars, müze, askeri giysi, kültür.

Abstract

Clothing is a phenomenon that includes many strong meanings as well as reflecting aesthetic features. This phenomenon varies according to the culture and geography of the person. From the past to the present, clothing has been one of the elements that reflect the identity of the person and has taken on the role of a tool in determining the place and responsibility of the person in the society. Military clothing, in addition to meaning and aesthetics, has been a social sign and its functional features have been very important during the periods of great wars. Since ancient times, clothing has been one of the most important symbols of belonging. Seen in military clothing; color, fabric structure, form, accessories, workmanship and themes (motif, figure, etc.) in the accessories of the state to which the military clothing belongs; It gives information about religion, culture, economy, power, and borders. Provides information about borders. The Caucasian Front War History Museum witnessed many bloody and painful events until the proclamation of the Republic. In each room of the Museum, which consists of many chambers, figures and areas in military clothing reflecting the hardship of the war are exhibited. In the study, the military clothes in the Caucasian Front War History Museum, which was known as the "Bloody Bastion" in the past and which had an important place in the defense of the city of Kars against the attacks of the Russians, and those that complement these clothes; guns, knives, gunpowder etc. elements were examined. During this examination, the inventory records and photographs in the archive of the Caucasian Front War History Museum were examined and the military clothes and the elements that complement these clothes were tried to be interpreted. Clothing and clothing accessories under review; upper body, underwear, lower body, head, foot, and complementary elements (insignia, epaulettes, weapons, belts, buttons, belts, socks, gunpowder, etc.). Since the inventory documents in the museum archive do not provide clear information on the military clothes of the period, military clothes were tried to be explained by making field and literature surveys.Keywords
Kars, museum, military clothing, culture.

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri