Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN AKADEMİK BENLİK SAYGISI İLE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELF-ESTEEM AND ANXIETY LEVELS OF 60-72 MONTHS CHILDREN )

Author : Makbule Bakan  PROF.DR. SAİDE ÖZBEY  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 224-235
DOI Number: :
Cite : Makbule Bakan PROF.DR. SAİDE ÖZBEY, (2022). 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN AKADEMİK BENLİK SAYGISI İLE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 224-235. Doi: .


Summary

Araştırma, okul öncesi dönem 60-72 aylık çocukların akademik benlik saygısı ile anksiyete düzeylerinin arasındaki ilişkiyi ve akademik benlik saygısı düzeyinin çocuğun cinsiyeti, okula devam süresi, okul türü ve öğretmenin kıdem yılı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Erzurum ili Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocuklar oluşturmaktadır. Evrendeki kişi sayısı tespit edilerek örneklem büyüklüğü hesaplanmıştır ve bunun sonucunda 300 çocuk araştırmaya dahil edilmiştir. Yapılan çalışmada, araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, “Akademik Benlik Saygısı Düzeyi Ölçeği” ve “Okul Öncesi Çocuklarda Anksiyete (Kaygı) Ölçeği Öğretmen Formu” kullanılmıştır. Öğretmenlerden sınıflarındaki her bir çocuk için ölçek formları doldurmaları istenmiştir. Araştırma sonucunda, çocukların akademik benlik saygılarının; cinsiyet, okula devam süresi, okul türü ve öğretmenin kıdem yılı değişkenlerine göre farklılık göstermediği saptanmıştır (p>0.05). “Akademik Benlik Saygısı Ölçeği”nden aldıkları puanlar ile “Okul Öncesi Çocuklarda Anksiyete (Kaygı) Ölçeği Öğretmen Formu”ndan aldıkları puanlar arasında negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır (p<0,05). Okul öncesi çocuklarda anksiyete düzeyinin akademik benlik saygısı düzeyini %19 oranında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir (p<0.01).Keywords
Okul Öncesi Dönem, Akademik Benlik Saygısı, Anksiyete

Abstract

The study was conducted to determine whether the academic self-esteem and anxiety levels of preschool children aged 60-72 months are related, if there is a relationship, to what extent, and whether the level of academic self-esteem differs according to the variables of the child's gender, school attendance time, school type and the seniority of the teacher. . The relational survey model, which is one of the quantitative research methods, was used in the research. The population of the research consists of 60-72 months old children attending pre-school education in Yakutiye, Palandöken and Aziziye districts of Erzurum. The sample size was calculated by determining the number of people in the population, and as a result, 300 children were included in the study. In the study, "Personal Information Form", "Academic Self-Esteem Level Scale" and "Anxiety Scale for Preschool Children" were used. Teachers were asked to fill out scale forms for each child in their class. As a result of the research, academic self-esteem of children; It was determined that there was no difference according to the variables of gender, school attendance time, school type and teacher's seniority (p>0.05). It was found that there was a negative and moderately significant relationship between the scores they got from the "Academic Self-Esteem Scale" and the scores they got from the "Anxiety Scale in Preschool Children" (p<0.05). It was determined that the level of anxiety in preschool children predicted the level of academic self-esteem at a statistically significant rate of 19% (p<0.01).Keywords
Preschool Period, Academic Self-Esteem, Anxiety

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri