Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EKOLOJİK MODERNLEŞME TEORİSİ VE ÇEVRE POLİTİKASI ÇIKARIMLARI
(ECOLOGICAL MODERNIZATION THEORY AND ENVIRONMENTAL POLICY IMPLEMENTATIONS )

Author : Güller Şahin    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 236-257
DOI Number: :
Cite : Güller Şahin , (2022). EKOLOJİK MODERNLEŞME TEORİSİ VE ÇEVRE POLİTİKASI ÇIKARIMLARI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 236-257. Doi: .


Summary

Ekolojik Modernleşme Teorisi, toplumların çevre ve ekonomi arasındaki ilişkileri yönetmelerinin yeni yollarını bularak, çevresel etkileri tanıma ve bunlara yanıt verme potansiyelini açıklamaktadır. Çevre politikası çıkarımları ise farklı bağlamlar içerisinde oluşturulmakta ve bu bağlamlar arasında aktarılacak yeni çevre politikaları biçimlerinin kapsamına odaklanmaktadır. Bu kapsamda çevresel bozulma ve reformlarda bilim ve teknolojinin değişen rolünün, ekolojik yeniden yapılanma ve reformların sosyal taşıyıcıları olarak devlet kurumlarının, toplumsal hareketlere ek olarak piyasa dinamiklerinin ve ekonomik aktörlerin artan önemine vurgu yapmaktadır. Aynı zamanda çevre reformlarında hükümetlerin ve ulus devletlerin geleneksel olarak merkezi rolüne ilişkin değişiklikleri, değişen söylemsel uygulamalarla politik ve toplumsal alanlarda ortaya çıkan yeni ideolojileri savunmaktadır. Ayrıca ekolojik dönüşüm sürecinde toplumsal hareketlerin konumunu, rolünü ve ideolojisini değiştirmek istemektedir. Bu araştırmanın amacı, Ekolojik Modernleşme Teorisi’nin çevre politikası çıkarımları üzerine büyük bir tartışma alanı olan literatür arasındaki bağlantıların incelenmesidir. Ulaşılan bulgulara göre çevre politikası çıkarımları, teorinin toplum yapısının ekolojik özelliklerini değiştirmede teknolojik yeniliğin temel rolüne ilişkin temel bileşeninden başlamaktadır. Bununla birlikte çevresel verimliliği artırmanın; üretim süreçlerinin hammadde-enerji yoğun faaliyetlerden, bilgi ve hizmet yoğun faaliyetlere dönüştürülmesi; ekonomik faaliyetlerde yeni teknolojiler kullanılarak temiz üretim süreçlerinin geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Çoğunlukla sanayileşmiş ülkeler kapsamında ele alınan teorinin etkili ve başarılı olabilmesi, ekolojik hedeflerin makroekonomik ve sektörel hedefler içerisinde yer almasına bağlı olduğu tahmin edilmektedir.Keywords
Ekolojik Modernleşme Teorisi, Çevre politikası, Politika çıkarımları

Abstract

Ecological Modernization Theory explains the potential for societies to recognize and respond to environmental impacts by finding new ways to manage the relationships between the environment and the economy. Environmental policy implications, on the other hand, are formed within different contexts and focus on the scope of new forms of environmental policy to be transferred between these contexts. In this context, it emphasizes the changing role of science and technology in environmental degradation and reforms, state institutions as social carriers of ecological restructuring and reforms, market dynamics and economic actors in addition to social movements. It also advocates changes in the traditionally central role of governments and nation-states in environmental reforms, and new ideologies emerging in the political and social spheres with changing discursive practices. It also wants to change the position, role and ideology of social movements in the process of ecological transformation. The aim of this research is to examine the connections between the literature on the environmental policy implications of Ecological Modernization Theory, which is a major area of discussion. According to the findings, environmental policy implications start from the basic component of the theory regarding the fundamental role of technological innovation in changing the ecological characteristics of the social structure. However, increasing environmental efficiency; transforming production processes from raw material-energy-intensive activities to information- and service-intensive activities; shows that clean production processes should be developed by using new technologies in economic activities. It is estimated that the effectiveness and success of the theory, which is mostly considered within the scope of industrialized countries, depends on the inclusion of ecological targets in macroeconomic and sectoral targets.Keywords
Ecological Modernization Theory, Environmental policy, Policy implications

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri