Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İŞLETMELERDE PERFORMANS DEĞERLEMEYE ETKİLERİ: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME (KOBİ) PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMİ ÖRNEĞİ
(THE EFFECTS OF USING INFORMATION SYSTEMS ON PERFORMANCE ASSESSMENT IN BUSINESSES: EXAMPLE OF SMALL AND MEDIUM-SCALE BUSINESS (SME) PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM )

Author : Nezahat KOÇYİĞİT    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 283-295
DOI Number: :
Cite : Nezahat KOÇYİĞİT , (2022). BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İŞLETMELERDE PERFORMANS DEĞERLEMEYE ETKİLERİ: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME (KOBİ) PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMİ ÖRNEĞİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 283-295. Doi: .


Summary

Küreselleşme ve bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu işletmeler için rekabet şartları giderek değişmektedir. Verimliliği arttıran, nitelikli işgücünü işletmeye çeken ve elde tutan faaliyetler önem kazanmaktadır. Dolayısıyla üretimde süreçlerin ve çalışanların etkinliğinin belirlenmesinde performans değerlemelere ihtiyaç vardır. Son dönemlerde performans değerlemede ve diğer tüm iş süreçlerinde bilgi teknolojileri ve sistemlerinden yoğun şekilde yararlanılmakta ve bu alanda yatırımlar artmaktadır. İşletmelerin dijital dönüşümü zorunlu hale gelmekte ve stratejik amaçları arasında yer almaktadır. Bu dönüşüm sürecinden ülke ekonomilerinde önemli yeri olan ve avantajlarının yanı sıra birçok sorunla da karşı karşıya kalan KOBİ’ler nasibini almaktadır. Çalışmada amaç, bilgi sistemleri kullanımının performans değerlemeye etkilerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla Konya ilinde faaliyet gösteren bir KOBİ’nin performans değerlemede kullandığı sistem incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; daha önce elle ve dokümanlara işlenen verilerin, çalışanlar tarafından kullanılan tabletlere elektronik ortamda girildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sayede sistemin iş süreci planlamasında ve takibinde, kalite kontrolde, çalışan performansı değerlemesinde, maliyet analizi ve veri yönetiminde yararlar sağladığı tespit edilmiştir.Keywords
Bilgi Sistemleri, Performans Değerlendirme Sistemleri, Verimlilik, KOBİ’ler

Abstract

Because of globalization and developments in information and communication technologies, competition conditions for businesses are gradually changing. Operations that increasing productivity, pulling and retaining qualified workforce bceome importance. Therefore, performance assesments are needed to determine the efficiency of processes and employees in production. Recently, information technologies and systems have been used extensively in performance assesment and all other business processes and investments have been increasing in this area. The digital transformation of businesses becomes necessary and is among their strategic goals. SME’s which have an important place in the country’s economy and face to many problems as well as their advantages, get their share from this transformation process. The aim of the study is to search the effects of the using of information systems on performance assesment. For this purpose, the system used in the performance assesmentof an SME operating in Konya has been examined. According to results; it has been found that the data entered manually in documents before are entered electronically on the tablets used by employees. Thanks to it has been determined that the system providing benefits in business process planning and monitoring, quality control, employee performance assesment, cost analysis and data management.Keywords
Information Systems, Performance Assesment Systems, Efficiency, SME’s

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri