Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SANATSAL DENETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHERS’ OPINIONS ON ARTISTIC SUPERVISION )

Author : Uğur Ulaş YAMEN  Prof. Dr. Ali AKSU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 296-321
DOI Number: :
Cite : Uğur Ulaş YAMEN Prof. Dr. Ali AKSU, (2022). SANATSAL DENETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 296-321. Doi: .


Summary

Bu araştırmanın amacı, sanatsal denetim modeline ilişkin öğretmen görüşlerini, kendi gerçekliği içinde detaylı ve derinlemesine inceleyerek saptamaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, İzmir ili Karabağlar ilçesinde bulunan Şehit Egemen Öztürk Ortaokulunda görevli 12 farklı branş öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan amaçsal (amaçlı) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde, nitel araştırma veri analizi tekniği olarak içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde araştırmanın amacı ve alt amaçları doğrultusunda görüşme metinlerinde yer alan kavram ve kavram setleri belirlenmiş, bunlardan anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde kodlar oluşturulmuş, oluşturulan kodlar araştırmanın alt amaçları doğrultusunda temalara ve kategorilere ayrılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların büyük bir bölümü denetim kelimesinin olumsuz çağrışımlar yarattığı yönünde görüş ifade etmişlerdir. Katılımcıların büyük bir bölümü planlı denetime ilişkin olarak denetim sürecinin planlı olması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların büyük bir bölümü denetmenlerin estetik değerlere sahip ve sınıf ortamına hakim uzman kişiler olması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların tamamı denetmenin gözlem esnasında sınıfın doğal yapısına, öğretmenin sınıfla kurduğu iletişime ve öğretimin niteliğine odaklanması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların tamamı denetmenin gözlem esnasında topladığı verilerin ayrıntılı bir analizini yapması gerektiği ve bu analiz sonuçlarını öğretmene açık, anlaşılır ve etkileyici bir şekilde ifade etmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir.Keywords
Denetim, sanat, sanatsal denetim, denetmen

Abstract

The aim of this research is to determine the views of teachers on the artistic supervision model by examining their opinions in detail and in depth in their own reality. Qualitative research method was used in this study. The study group of the research consists of teachers from 12 different branches working in Şehit Egemen Öztürk Secondary School in Karabağlar district of İzmir province. Purposive sampling method, a qualitative research design was used in the research. Content analysis was used in the analysis of the data as a qualitative research analysis method. In the content analysis, the concepts and concept sets in the interview texts were determined, codes were created to form a meaningful whole, and the codes were divided into themes and categories in line with the sub-purposes of the research. A semi-structured interview form was used to collect data in the research. According to the results of the research, most of the participants expressed the opinion that the word “inspection” creates negative connotations. Most of the participants stated that the inspection process should be planned. In addition, most of the participants stated that supervisors should be experts who have aesthetic values and have aptness on classroom management skills. According to the results of the research, all the participants stated that the supervisor should focus on the structural nature and the teacher's communication with the classroom, and the quality of teaching during observation. All the participants stated that the supervisor should make a detailed analysis of the data collected during the observation and the results of this analysis should be relayed to the teacher in a clear, comprehensible, and impressive manner.Keywords
Supervision, art, artistic control, supervisor

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri