Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DERSİNE OLAN İLGİLERİNE YABANCI DİL ÖĞRETMENİNİN İLETİŞİM BECERİSİNİN ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHER’S COMMUNICATION ABILITY ON PRIMARY SCHOOL STUDENT’S INTEREST IN FOREING LANGUAGE COURSES )

Author : Rümeysa CEYHUN  Rümeysa CEYHUN, Mustafa YEŞİLYURT  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 168-180
DOI Number: :
Cite : Rümeysa CEYHUN Rümeysa CEYHUN, Mustafa YEŞİLYURT, (2020). İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DERSİNE OLAN İLGİLERİNE YABANCI DİL ÖĞRETMENİNİN İLETİŞİM BECERİSİNİN ETKİLERİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 6, p. 168-180. Doi: 10.46872/pj.69.


Summary

Bu çalışmada İlkokul İngilizce öğretmenlerinin iletişim becerileri ile öğrencilerin yabancı dil dersine olan ilgileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırmada ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. İlkokul öğrencilerinin yaş, cinsiyet, sınıf değişkenlere ve İngilizce öğretmeninin iletişim becerisi doğrultusunda İngilizce dersine yönelik tutumları ve ilgilerinin incelenmesinde betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 yılı, Erzurum ili Yakutiye ve Palandöken merkez ilçelerinde faaliyet gösteren ilkokullarda İngilizce dersi alan 2.sınıf, 3.sınıf ve 4.sınıf toplam 138 öğrenciden oluşmaktadır. Ve bu ilçelerdeki ilkokullarda görev yapan 86 İngilizce öğretmeninden oluşmaktadır. Bu çalışmada veriler, 16 maddeden oluşan “İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve 45 maddeden oluşan “İletişim Becerileri Envanteri” kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiş ve verilerin analizinde frekans, yüzde hesaplamaları, t-testi ve ANOVA istatistiki yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bu çalışma sonucunda öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu, cinsiyetleri ve tutumları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğretmenlerin iletişim becerilerinin, cinsiyete, öğrenim durumuna, yaşa, mesleki hizmet süresine, çalıştığı kuruma ilişkisine göre farklılık göstermekte olduğu fakat anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Fakat öğretmenlerin okul türlerinde, öğrenim durumlarında ve cinsiyet değişkenlerinde iletişim becerilerinin anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: yabancı dil öğretimi, tutum, iletişim becerileri *Bu çalışma Rümeysa Ceyhun tarafından Doç. Dr. Mustafa Yeşilyurt danışmanlığında yapılan Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştirKeywords
yabancı dil öğretimi, tutum, iletişim becerileri

Abstract

In this study it is aimed to determine the relationship between communication skills of primary school English teachers and attitudes of primary school students towards English courses. In this study, comparison survey model was used. And descriptive scanning method was used to examine the attitudes and interests of primary school students towards English lessons in line with age, gender, class, the number of siblings variables and communication skills of English teachers. The study group of the research consists of 138 students who took English lesson in the 2nd grade, 3rd grade and 4th grade of primary school in Erzurum’s central districts in 2019-2020 academic years. And it consist of 86 English teachers working in these primary schools in Yakutiye and Palandöken districts. In this study, the data were obtained by using the scale “Attitude Scale Towards English Lesson” consisting of 16 items and the scale “Communication Skills Inventory”consisting of 45 items. The obtained data is analyzed by SPSS programme and frequency, percentage calculations, t-test and ANOVA statistical methods were used in the analysis of the data. As a result of this study, a significant difference was found between student’s attitudes towards English lessons and their gender and attitudes. It was concluded that the communication skills of teachers differ according to gender, education level, age, duration of professional servise, relationhip with the institution they work, but there is no significant difference. However, a significant difference was found in communication skills of teachers in school types, education levels and gender variables.Keywords
foreign language teaching, attitudes, communication skills

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri