Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞGÖRENLERİN KARİYER GÜVENCESİZLİĞİ ALGILARININ KARİYER TATMİNLERİNE OLAN ETKİSİ
(THE EFFECT OF EMPLOYEES' PERCEPTION OF CAREER INSECURITY ON THEIR CAREER SATISFACTION )

Author : Funda ER ÜLKER    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 295-306
DOI Number: :
Cite : Funda ER ÜLKER , (2020). İŞGÖRENLERİN KARİYER GÜVENCESİZLİĞİ ALGILARININ KARİYER TATMİNLERİNE OLAN ETKİSİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 6, p. 295-306. Doi: 10.46872/pj.73.


Summary

Günümüzde yaşanan ekonomik değişimler, örgütler arası yoğun rekabet ve teknolojik ilerlemeler, örgütlerin küçülmeye gitmelerine ve esnek çalışma biçimleri gibi düzenlemelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler, güvencesizliğin fazlasıyla hissedildiği çalışma ortamlarını da beraberinde getirmiştir. Kariyerin geleneksel kalıplarının dışına çıkarak yeni bir nitelik kazanması, işgörenlerin işleri ve kariyerleri üzerindeki güvence duygularını olumsuz yönde etkilemiştir. Literatürde iş güvencesizliği, “işgörenlerin işlerinin devamlılığı konusunda algıladıkları tehdit” olarak tanımlanırken, kariyer güvencesizliği ise “işgörenlerin kariyer hedeflerine erişme konusundaki algıladıkları tehdit” olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla iş güvencesizliği kavramının ele alındığı görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmada, kariyer güvencesizliği ile kariyer tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, bir devlet üniversitesinin meslek yüksekokullarında, öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan, 110 akademik personel oluşturmaktadır. Veriler anket tekniğiyle toplanmış ve faktör, korelasyon, regresyon, t ve anova analizleriyle değerlendirilmiştir. Sonuçlar, kariyer güvencesizliği algısının kariyer tatminini negatif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırmada, doktora düzeyinde eğitime sahip olan öğretim görevlilerinin, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitime sahip olanlara göre daha yüksek düzeyde kariyer güvencesizliği yaşadıkları belirlenmiştir.Keywords
Kariyer, Kariyer güvencesizliği, Kariyer tatmini, Öğretim görevlileri

Abstract

Today's economic changes, technological developments and intense competition among organizations have caused to organizations shrink and flexible working arrangements that have started to be applied in the business life. These developments brought with it working environments where insecurity was felt. The fact that the career went out of its traditional patterns and gained a new characteristic negatively affected the feelings of assurance of the employees on their jobs and careers. In the literature, job insecurity is defined as the perceived threat about continuity of employees' jobs. On the other hand, career insecurity is defined as the perceived potential threat about reaching career goals of employees. In studies conducted, it is seen that job insecurity is mostly examined. Accordingly, the study aimed to determine the relationship between career insecurity and career satisfaction. The sample of the research consists of 110 academic staff who work in the vocational schools of a public university. The data obtained by the survey method were evaluated by factor, correlation, regression, t and anova analysis. The results reveal that the perception of career insecurity negatively affects career satisfaction. In addition, it was determined in the research that the academic staff who have doctorate education higher levels of career insecurity than those who have undergraduate and graduate education.Keywords
Career, Career insecurity, Career satisfaction, Academic staff

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri