Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SELİM SIRRI TARCAN’IN ANLAYIŞINDA VATANSEVERLİK EĞİTİMİ: COĞRAFYA VE TARİH ÖĞRENMEK
(PATRIOTISM EDUCATION IN SELIM SIRRI TARCAN'S UNDERSTANDING: LEARNING GEOGRAPHY AND HISTORY )

Author : Mehmet ELBAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 329-337
DOI Number: :
Cite : Mehmet ELBAN , (2020). SELİM SIRRI TARCAN’IN ANLAYIŞINDA VATANSEVERLİK EĞİTİMİ: COĞRAFYA VE TARİH ÖĞRENMEK. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 329-337. Doi: 10.46872/pj.92.
    


Summary

Vatan ve vatanseverlik daha çok XIX. yüzyılın kavramları olarak değerlendirilse de milli devletler çağında olmamız bu kavramları hala eğitim sistemlerinin temel öncelikleri arasında tutmaktadır. Vatan ve vatanseverlik kavramlarından hareketle bu araştırmada Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi önemli eğitimcilerinden Selim Sırrı Tarcan’ın vatan ve vatanseverlik anlayışı incelenmiştir. Araştırmanın deseni, doküman araştırmasıdır. Araştırmanın veri analizinde ise doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Sözü edilen dokümanların veri analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bu kapsamda Selim Sırrı Tarcan’ın kaleme aldığı “Genç derneklerinde terbiye-i ahlakiye”, “Vatanın ruhaniyeti” ve “Maddi ve manevi vatan” makaleleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda Selim Sırrı Tarcan’ın vatan kavramını küçük ve büyük vatan olarak ele aldığı görülmüştür. Selim Sırrı’ya göre vatan toprağına ruh veren ölen atalardır. Yine Selim Sırrı vatanı, maddi ve manevi vatan olarak ikiye ayırmıştır. Tarih, vatanın ruhu; coğrafya ise cismidir. Buna göre maddi vatanı sevmenin yolu coğrafya; manevi vatanı sevmenin yolu tarih öğrenmek ile mümkündür. Diğer taraftan araştırmada Selim Sırrı Tarcan’ın Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin gibi aydın çevresinin akademik görüşlerini pedagojik bir tarzda çocuklara aktardığı anlaşılmıştır.Keywords
Selim Sırrı Tarcan, vatan, vatanseverlik, tarih eğitimi, coğrafya eğitimi.

Abstract

Although the homeland and patriotism are mostly considered as the concepts of the 19th century, the fact that we are in the era of the national states still keeps these concepts among the main priorities of the education systems. In the current study, the homeland and the patriotism understanding of Selim Sırrı Tarcan, who was one of the important educators of the Ottoman and Turkish Republic periods, was examined based on the concepts of the homeland and the patriotism. The research design is the document research. In the data analysis of the research, document analysis method was used. Descriptive analysis was used in the analysis of the documents to be mentioned. In this context, the articles written by Selim Sırrı Tarcan as "Genç derneklerinde terbiye-i ahlakiye (about the decency of morality in the youth associations", "Vatanın ruhaniyeti (about the spirituality of the homeland)" and "Maddi ve manevi vatan (about tangible and spiritual homeland)" were examined. At the end of the research, it was seen that Selim Sırrı Tarcan handled the concept of the homeland as small and large homeland. According to Selim Sırrı, it is the deceased ancestors who gave the spirit to the homeland. Again, Selim Sırrı divided the homeland conceptually into two as tangible and spiritual homeland. The history is the soul of the homeland, and the geography is its tangible body. According to this understanding, the way to love the tangible homeland is possible by learning the geography; and the way to love the spiritual homeland is possible by learning the history. On the other hand, it was understood in the study that Selim Sırrı Tarcan conveyed the academic views of intellectuals such as Ziya Gökalp and Ömer Seyfettin to children in a pedagogical manner.Keywords
Selim Sırrı Tarcan, the homeland, patriotism, the history education, the geography education.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri