Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUSTAFA SÂFÎ EFENDİ’NİN CİHAD-NÂMESİ’NDE ÂYET, HADİS VE ARABÎ İBARELERİN KULLANIMI
(THE USE OF VERSE, HADITH AND ARABI PHRASES IN JIHAD-NAME OF MUSTAFA SAFİ EFENDİ )

Author : Filiz Duman  Prof. Dr. Selami TURAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 154-169
DOI Number: :
Cite : Filiz Duman Prof. Dr. Selami TURAN, (2020). MUSTAFA SÂFÎ EFENDİ’NİN CİHAD-NÂMESİ’NDE ÂYET, HADİS VE ARABÎ İBARELERİN KULLANIMI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 154-169. Doi: 10.46872/pj.94.
    


Summary

Eski Türk edebiyatının kaynakları arasında yer alan âyet, hadis ve Arabî ibareler, Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirdiği gazaları, fetihleri ve zaferleri kaydeden vak’anüvisler tarafından eserlerde kullanılmıştır. Cihad anlayışıyla hareket eden Osmanlının İslâmiyet’i yaymak, topraklarını genişletmek amacıyla gerçekleştirdiği gaza ve fetihlerini kaydeden tarihçiler eserlerine Kur’an-ı Kerim’den âyetlerle ve Hz. Muhammet’in sözleriyle deliller getirmiş ve Arabî ibarelerle eserlerini süslemişlerdir. Bir gazanın ya da fethin başından sonuna kadar anlatıldığı fetih-nâmelere alınan âyet, hadis ve Arabî ibareler; bu türde yazılan eserlerde yer alan betimlemeleri ve tahkiyeleri de zenginleştirmiştir. Osmanlı edebiyatında fetih-nâmeler en çok XVI. yüzyılda yazılmıştır. Çalışmamıza konu olan Cihad-nâme adlı eser de bu yüzyılda kaleme alınmış ve Padişah III. Murad’a sunulmuştur. Eserin müellifi Mustafa Sâfî Efendi, sıradan bir yazar değildir. Medrese tahsili görmüş olan müellifin İslamî kaynaklar hususunda da derin bilgisi mevcuttur. Sâfî Efendi eserinde iki yüzün üzerinde âyet, yirmi civarında hadis ve Arabî ibare kullanmıştır. Barbaros Hayrettin Paşa’nın Akdeniz’deki fetihlerini anlatan müellif, eserini İslamî kaynaklar ve Arabî ibarelerle zenginleştirmiştir. Bu kaynaklardan yapılan iktibaslar eseri tekdüzelikten çıkarmış, Cihad-nâme’de yer verilen olaylara bir dayanak oluşturmuştur. Mustafa Sâfî Efendi’nin Cihad-nâme’sinin kaynak olarak alındığı bu çalışmada fetih-nâme türündeki eserlerde âyet, hadis iktibasları ve Arabî ibarelerin eserlere etkisi incelenmiştir.Keywords
Fetih-nâme, Cihad-nâme, Mustafa Sâfî Efendi, Âyet, Hadis, İktibas, Arabî İbare.

Abstract

Verses, hadiths and Arabi phrases, which are among the sources of the ancient Turkish literature, were used in the works by the chroniclers who recorded the wars, conquests and victories of the Ottoman Empire. Historians who recorded the ghaza and conquests of the Ottomans, who acted with the understanding of jihad, in order to spread Islam and expand their lands, wrote to their works with verses from the Quran and Hz. Muhammed. They brought evidences with the words of the Prophet and decorated their works with Arabic phrases. Verses, hadiths and Arabi phrases in conquest-names, in which a ghaza or conquest is told from the beginning to the end; It has also enriched the descriptions and narratives in the works written in this genre. Conquest-names in Ottoman literature mostly was written in the XVI. century. The work named Jihad-nâme, which is the subject of our study, was also written in this century and Sultan III. It was submitted to Murad. The author of the work, Mustafa Sâfî Efendi, is not an ordinary writer. The author, who was educated at the madrasa, also has in-depth knowledge of Islamic sources. In his work, Sâfî Efendi used more than two hundred verses, about twenty hadiths and Arabî phrases. Describing the conquests of Barbaros Hayrettin Pasha in the Mediterranean, the author enriched his work with Islamic sources and Arabian phrases. Quotations made from these sources removed the work from monotony and formed a basis for the events mentioned in Jihad-nâme. In this study, in which Mustafa Sâfî Efendi's Jihad-nâme was taken as a source, the effects of verse, hadith quotations and Arabi phrases on works of conquest-name type were examined.Keywords
Fetih-name, Jihad-name, Mustafa Sâfî Efendi, Verse, Hadith, Quotations, Arabi Phrase

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri