Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKILLI TELEFON KULLANIMI VE KİŞİSEL ZAMAN YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(AN INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SMART PHONE USE AND PERSONAL TIME MANAGEMENT )

Author : Adil AKKUŞ  -  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 50-61
DOI Number: :
Cite : Adil AKKUŞ -, (2020). AKILLI TELEFON KULLANIMI VE KİŞİSEL ZAMAN YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 50-61. Doi: 10.46872/pj.98.
    


Summary

Akıllı telefonlar son yıllarda hayatımıza girmiş bir üründür. Kullanım alanları oldukça çeşitli ve yaygındır. Bu cihazlar, kullanım şekillerine göre kişisel zaman yönetimini de olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Bu araştırmada akıllı telefon kullanımı ve zaman yönetimi arasındaki ilişki ve bu iki kavramın bazı değişkenlere göre farklılaşıp, farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışma kapsamında 600 üniversite öğrencisine ulaşılmış ve bunlardan 357’sinden geri dönüş sağlanarak anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS yardımıyla analiz edilmiştir. Oluşturulan hipotezleri test etmek amacıyla, korelasyon analizi, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre akıllı telefon kullanımı ve zaman yönetimi arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur. Akademik başarı durumu ile zaman yönetimi arasında farklılık varken, diğer alt boyutlar ile ölçeklere arasında bir farklılık görülmemiştir.



Keywords
Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon, Zaman Yönetimi, Zaman Tuzakları, Üniversite Öğrencileri

Abstract

Smart phones are a product that has entered our lives in recent years. Usage areas are quite diverse and common. These devices also affect personal time management positively or negatively according to their usage patterns. In this study, the relationship between smartphone use and time management and whether these two concepts differ according to some variables were examined. Within the scope of the study, 600 university students were reached and the questionnaire was applied by providing return from 357 of them. The obtained data were analyzed with the help of SPSS. Correlation analysis, independent sample t test and one-way analysis of variance were used to test the hypotheses. According to the analysis results, a significant positive relationship was found between smartphone use and time management. While there was a difference between academic success and time management, there was no difference between other sub-dimensions and scales.



Keywords
Key Words: Smart Phone, Time Management, Time Traps, University Students

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.



    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri